Lyngstunet helse- og omsorgssenter byr på nye og verdifulle muligheter til å videreutvikle tjenestene for å oppnå en samordnet og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste i Lyngen kommune!

Lyngstunet ble tatt i bruk 1.10.05.

 

Informasjon Lyngstunet :                       

tlf  77 71 17 00

Tlf til kl. 2200

Tlf. fra 22.00-0730

tlf  77 71 17 30 / 77 71 17 27

tlf. 77711734

Adresse: Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

        

 

ByggetLyngstunet   front.jpg"

I første etasje: fysioterapi, legekontor, helsestasjon/jordmor, psykiatrisk sykepleier, administrasjon, kjøkken, kantine og vaktmester.

I andre etasje: hjemmetjenesten, omsorgsboliger (8), langtidsplasser(24), korttid/rehabilitering/avlastning (6), møterom, legevaktsentral

I tredje etasje: omsorgsboliger (24)

 

Et levende hus - til trivsel for alle!

Det skal være sterkt fokus på bomiljøet på Lyngstunet, der målet er å skape en hjemlig atmosfære og et dagligliv som gir innhold og gode opplevelser.

Aktivitetsarbeiderne skal sammen med ansatte være drivkraft for å skape møteplasser og aktiviteter på senteret, både når det gjelder hjemmeboende og beboere på Lyngstunet.  Et klart satsningsområde i 2006 er å annonsere om forskjellige daglige aktiviteter og opplevelser ca. hver 14.dag.

Det er også satt i gang et arbeid for å få et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette vil bidra til liv i huset, samtidig som lag og foreninger kan ha møtevirksomhet i huset. Her har alle noe å vinne!

Sykehjemsforeningen/Pasientenes velferdskasse arrangerer ulike tilstelninger som gudstjenester, trim, kaffekos m/allsang og underholdning. Dette blir annonsert ved oppslag rundt på huset. Solfest og førjulsfest blir annonsert i dagspressen.

For mer informasjon om Pasientenes velferdskasse, klikk på linken nedenfor.

Generell informasjon:

Når du mottar hjemmesykepleie eller langtidsplassJiekkivarri   stue  .jpg" vil du få din egen brukeransvarlig sykepleier. Hun har ansvaret for å legge forholdene til rette sammen med deg. Pårørende kan henvende seg til henne dersom de har noen spørsmål eller ønsker. Det er alltid hyggelig når pårørende viser omtanke og besøker sine nærmeste. Ved samarbeid og god dialog kan vi utvikle oss og skape trygghet og trivsel for beboere.

Rehabilitering/korttid/avlastning

Målet er at behandling skal motvirke funksjonstap, stanse (hindre) funksjonshemming der det er mulig. Målet er også at du ved gjenopptrening kan bli så bra at du kan bo hjemme eller i tilpasset omsorgsbolig.

Et mål med avlastningsplass er at de pårørende som følger deg opp hjemme, skal få et "pusterom" i en hektisk hverdag og et slikt opphold kan medvirke til at du kan bo lengre hjemme.

Orientering om vederlag for opphold i sykehjem. Sosial- og helsedepartementet har i medhold av lov fastsatt forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Kommunen tar betaling for dag- eller nattopphold. Beløpets størrelse fastsettes av departementet som for tiden er kr 118,- pr. døgn for korttidsopphold.

 

LangtidsplassSofiatinden  .jpg"

For at det skal blir så hjemlig som mulig for deg, kan du ta med personlige ting til avdelingen. Det kan for eksempel være møbler, bøker,TV, radio, blomster til rommet, duker, bilder som betyr mye for deg.

Disponering av kontantytelser (trygdepenger) .De som på grunn av sin psykiske helsetilstand ikke er i stand til å disponere sine trygdeytelser selv, får dette ivaretatt av boformens ledelse. Denne beslutningen blir fattet av tilsynslege og enhetsleder. Det blir ført eget regnskap som blir kontrollert av revisjon. Nærmere opplysninger fås hos enhetsleder.

Når pasienter får vedtak om korttidsopphold som varer utover 60 døgn fra innleggelsesdato, eller du blir direkte innlagt på langtidsopphold, trekker trygdekontoret 75 % av inntekter i folketrygden. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp (f.eks. renteinntekter), betales inntil 85 %. Det blir fattet skriftlige vedtak angående størrelsen på trekket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Lyngen kommune.pdf

Tiltaksteamet.

Tiltaksteamet er organet som fatter beslutning om institusjonsplass og tildeling av boliger, rehabilitering og flytting til annet omsorgsnivå. Klager sendes til det organ som har fattet vedtak og klagefrist er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt med fysioterapeut, ergoterapeut, tilsynslege, enhetslederne i Indre og Ytre Lyngen og sosionom som faste medlemmer. I tillegg blir andre fagfolk som f. eks. brukeransvarlig sykepleier, sosialleder og psykiatrisk sykepleier kalt inn ved behov.