Øverste administrative ledelse

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen.  Ledergruppen leder og bistår kommunens tjenesteproduserende enheter. Rådmannen og øvrige i ledergruppen skal også legge til rette for og bistå i utvikling av demokrati og deltakelse i samfunnsbyggingen. Kommunens tjenesteapparat som den desidert største virksomheten i Lyngen kommune, har betydning for samfunnsutviklingen.

Rådmannen og hans ledergruppe har ansvaret for den overordnede økonomistyringen av kommunen og driver aktivt informasjonsarbeid både eksternt og internt.

Pr i dag er Lyngen kommune organisert etter 2-nivå modell med rådmannen og hans ledergruppe og enhets-/avdelingsledere. Kommunalsjefene har det overordnede ansvaret for de enkelte enheter og avdelingene innenfor sitt fagområde: helse, sosial og omsorg, og oppvekst og kultur. I tillegg kommer stabs- og støttefunksjoner ledet av stabsleder,  leder for utviklings og næringsavdeling, og driftsavdeling og byggesak ledet av teknisk sjef.

Oppgaver og myndighet styres av Kommuneloven og av kommunens delegeringsreglement

 

Rådmannens ledergruppe

Rådmann Frode Karlsen
Telefon: 400 28 530
E-post: frode.karlsen@lyngen.kommune.no

Stabsleder/ass. rådmann, Sigmund Forfang, 
Telefon: 952 61 466
E-post: sigmund.forfang@lyngen.kommune.no

Kommunalsjef Anette Holst, oppvekst og kultur
Telefon: 400 28 559
E-post: anette.holst@lyngen.kommune.no

Kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen, helse, sosial og omsorg
Telefon: 400 28 523
E-post: liv-merethe.sorensen@lyngen.kommune.no

Leder for utvikling og næringsavdeling, Svein Eriksen
Telefon: 920 38 575
E-post: svein.eriksen@lyngen.kommune.no​

Leder for driftsavdeling og byggesak, Kåre Fjellstad,
Telefon: 400 28 631
E-post: kare.fjellstad@lyngen.kommune.no

Daglig ledelse

Som øverste leder er rådmannen ansvarlig for tilrettelegging, iverksettelse og gjennomføring av politiske vedtak. Han er også administrasjonens bindeledd til kommunens politiske nivå.

Rådmannen har jevnlige møter med sin ledergruppe. Der tas det opp saker som har betydning for hele eller deler av organisasjonen og det drøftes hvordan tjenestene kan ytes på en best mulig måte i forhold til brukernes behov og kommunens målsettinger.

Publikumstjenester

De fleste tjenester kommunen gir er lagt til driftsenhetene. Noen tjenester, særlig de som er forbundet med kommunens forvaltningsansvar (tillatelser, løyver, dispensasjoner mv.), er lagt til avdelinger på rådhuset. Her har vi ulike støttefunksjoner som skal hjelpe deg som innbygger, og i tillegg utfører vi oppgaver for driftsenhetene slik at disse kan fungere optimalt.

Beslutninger fattes og iverksettes av rådmannens ledergruppe i samråd med avdelings-/enhetsledere eller ansatte i stab/støttefunksjon. Dette gjøres med bakgrunn i delegert myndighet fra kommunestyret innenfor tjenesteutøvelse og budsjettrammer innenfor eget ansvarsområde.

Staben har - i tillegg til den tjenesteutøvende og forvaltningsmessige delen - ansvar for overordna fysisk og økonomisk planlegging med fokus på strategi og utvikling. Støttefunksjonens og deler av stabens ansvarsområder går på tvers av faglig og organisatorisk inndeling.

Bruk eDialog når du henvender deg til oss, f.eks. vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert (les mer om det her). Dette er en sikker digital kommunikasjon hvor også sensitive opplysninger kan tas med - ikke send dette i en e-post til oss. Enkle henvendelser kan du sende til vårt postmottak.