• Byggesaksblanketter finnes hos Direktoratet for Byggforvaltning (Dibk.no) - link til - nettside -
 • Forenklinger i plan og bygningsloven og forholdet til kommuneplanen (År 2017-2029) - link til - pdf -
 • Komplett søknad tiltak med ansvarsrett pbl § 20-3
 • Komplett søknad tiltak uten ansvarsrett pbl § 20-4 
 • Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, skjema 5188
 • Anmodning om forhåndskonferanse - link til - pdf -
 • Søknad om avkjørsel - lenke til digitalt søknadsskjema og veiledning hos Statens vegvesen
 • Søknad om dispensasjon fra byggegrenser - lenke til digitalt søknadsskjema og veiledning hos Statens vegvesen
 • Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter - link til - nettside -
 • Veileder om riving av bygninger for Lyngen kommune - link til -pdf -
 • Avstandserklæring jfr pbl § 29-4 - link til - pdf -
 • Fullmakt i byggesak - link til - pdf -
 • Søknad om dispensasjon til plan- og bygningsloven og/eller arealplan/reguleringsplaner. Link til veileder her og søknadsskjema her.
 • Erklæring om rettighet i fast eiendom - link til - pdf -
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning pbl § 20-1 m) blankett 5880
 • Søknad for sanitærinnstallasjoner, tilknytning til kommunalt anleggRegisteringsskjema.pdf

Aktuelle lenker:

 • Kommuneplanens arealdel 2017-2029 , kart og planbestemmelser mm
 • Digitale kart, kommunekart, NIBIO mm
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling - link til - nettside -
 • Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning - link til -  nettside -
 • Teknisk forskrift (TEK17) med veiledning - link til -  nettside -
 • Direktoratet for Byggforvaltning - link til - nettside -
 • Beregnings- og måleregler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til plan- og byggesaker. Dok. H-2300 Grad av utnytting - link til - nettside -
 • Plan- og bygningsloven og Garden som ressurs (KMD). Veileder H-2401, link til nettside -
 • Informasjon fra matrikkel og grunnbok hos Statens kartverk sin nettklient - link til - nettside -