• Byggesaksblanketter finnes hos Direktoratet for Byggforvaltning (Dibk.no) - link til - nettside -
 • Forenklinger i plan og bygningsloven og forholdet til kommuneplanen (År 2014-2026) - link til - pdf -
 • Komplett søknad pbl § 20-1 - link til - pdf -
 • Komplett søknad pbl § 20-4 - link til - pdf -
 • Anmodning om forhåndskonferanse - link til - pdf -
 • Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra vegloven § 29 - link til - pdf -
 • Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter - link til - pdf -
 • Veileder om riving av bygninger for Lyngen kommune - link til - pdf -
 • Avstandserklæring jfr pbl § 29-4 - link til - pdf -
 • Fullmakt i byggesak - link til - pdf -
 • Søknad om dispensasjon til pbl - link til - pdf -
 • Erklæring om rettighet i fast eiendom - link til - pdf -
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning pbl 20-1 m (Blankett 5880) - link til - pdf -
 • Søknad om avkjørsel / dispensasjon fra byggegrenser til Statens vegvesen - link til - pdf -

Aktuelle lenker:

 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling - link til - nettside -
 • Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning - link til -  nettside -
 • Teknisk forskrift (TEK10) med veiledning - link til -  nettside -
 • Direktoratet for Byggforvaltning - link til - nettside -
 • Beregnings- og måleregler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til plan- og byggesaker. Dok. H-2300 Grad av utnytting - link til - nettside -
 • Plan- og bygningsloven og Landbruk pluss (KMD). Veileder T-1443 og brosjyre T-1444. link til - nettside -
 • Digitalt skjema for søknad om avkjørsel /dispensasjon hos Statens vegvesen - link til - nettside -
 • Informasjon fra matrikkel og grunnbok hos Statens kartverk sin nettklient - link til - nettside -