Også Lærdal og Aurland kommune har blitt intervjuet i tillegg til Fylkesmannen i Troms.

Sammendrag:
Denne oppgaven handler om kommunal beredskap og krisehåndtering. Problemstillingen er: Hvilke faktorer kan være med å forklare hvorfor det skjer få dødsulykker under kommunal beredskapsinnsats? Teorigrunnlaget omhandler organisasjon og organisasjonskultur, sikkerhetskultur, samarbeid og samvirke, lokalkunnskap, informasjonsflyt læring og øvelser. Teorigrunnlagets bredde danner bakgrunnen for vårt deduktive analyseverktøy, som er delt inn i fem hovedkategorier: beredskap, lokalkunnskap, informasjonsflyt, læring og øvelser. Som metodisk tilnærming har vi benyttet kvalitativ metode, hvor vi har foretatt dokumentanalyse og intervju. Sentrale funn i forhold til problemstillingen er: god
basisorganisasjon, lokalkunnskap, samarbeid og samvirke, læring og øvelser.

Studentene har nå levert inn oppgaven og fått strålende sensur. Les om interessante funn her!