Kontakt og besøksinformasjon barnevernet i Lyngen

Besøksadresse: Strandveien 10, 9060 Lyngseidet. Andre etasje i Spar bygget.

Postadressse: Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Kontortid: 0800-1530

Liss Grønnbakk (saksbehandler) tlf. 4002 8512 Liss.gronbakk@lyngen.kommune.no

Catarina Samuelsen (saksbehandler) tlf. 40028649 Catarina.samuelsen@lyngen.kommune.no

Julia Sherbakova (saksbeh./stedfortr. bv.leder) tlf. 4002 8513 julia.sherbakova@lyngen.kommune.no

Gunn S. Letto (barnevernleder) tlf. 4002 8519 gunn.letto@lyngen.kommune.no

Barnevernvakta

Barnevernvakta er åpen utenom kontortidene, Ring 400 28 520 for å komme i kontakt med barnevernvakten i Lyngen kommune.

Når bør du ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

 • vold eller er vitne til vold
 • seksuelle overgrep
 • foreldre som ruser seg
 • omsorgssvikt
 • kjønnslemlestelse
 • tvangsgifte

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

 • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
 • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
 • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
 • Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakten

Hvem har meldeplikt?

Offentlige myndigheter, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Kan jeg være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.

Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Dersom du velger å skrive epost må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym. 

Kilde: bufdir.no

Offentlig ansatte som gjennom sitt virke blir bekymret for et barn eller en ungdom har ikke anledning til å melde anonymt.

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Barn og unge kan også ta kontakt med Alarmtelefonen 116 111. Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms.

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Privatpersoner

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

skjema-privatperson.docx (live.com)

 

Offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4

Du har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold:

 • når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
 • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

offentlig-melder.docx (live.com)