Generelle bestemmelser

  • Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandling starter

  • Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring

  • Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt

  • Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene

  • Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest er inkludert i gebyrene

  • Andelen gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10%

  • Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter egne satser under Dispensasjoner

Her finner du oversikt over gebyrene med henvisning til lov og forskrifter.