Ved henvendelse til kontoret kan publikum få nødvendig hjelp og informasjon i saker om:      

  • Saksbehandling av delingssøknader
  • Fradeling av tomter - matrikkelbrev
  • Eiendommer gnr/bnr, hjemmelshavere, areal etc.
  • Grensepåvisninger og grensejusteringer
  • Festeavgifter
  • Konsesjonssøknader ved kjøp av tomter
  • Kart til bruk ved delingssøknader
  • Fastmerker

 

Søknad om deling av grunneiendom sendes til Lyngen kommune, oppmålingskontoret på eget skjema. Du kan kontakte servicekontoret for å få disse tilsendt eller selv hente ut disse hos hhv. Statens kartverk og Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) . Du kan også finne informasjon om deling av eiendom på hjemmesiden til Statens kartverk

Blanketter fra dibk.no - link til - nettside -

Blanketter fra kartverket.no - link her

Aktuelle skjemaer og blanketter finner du også på vår hjemmeside under byggesak her.

 

Søknadens innhold:

 

                        - Registreringsnummer (gnr/bnr/ evt. festenr på avgivereiendommen)   

                        - Kart som viser grenser for avgivereiendommen med avmerking av beliggenhet for den omsøkte fradelte parsell.

                        - Arealets anvendelse

                        - Naboforhold - eiere/festere

                        - Rettigheter som berører forretningen

                        - Underskrift av hjemmelshaver evt. fullmakt til andre som underskriver.

 

Vedlegg til søknaden:          

                         

                        - Gjenpart av nabovarsel

                        - Evt. godkjennelse fra Statens vegvesen om avkjørsel

                        - Kart med inntegnet parsell som søkes fradelt.

 

Behandlingsgebyr fradeling finner du i gebyrregulativet for Lyngen kommune her