Lyngen kommune har tatt i bruk en ny kartløsning - Kommunekart. I denne løsninga finner du kommunale planer som arealplan og reguleringsplaner i tillegg til eiendomsinformasjon.
 
Det finnes mange andre karttjenester på internett, her er noen eksempler:
 
Geodata - kartkatalog hvor man kan se og laste ned offentlig kartdata
 
NIBIO - kart og statistikk over markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema. I denne karttjenesten kan du også søke med gårds- og bruksnummer, eiendomsgrenser og landbrukseiendommer
 
NVE Kartkatalog - kart over faresoner for store fjellskred og oppskyllingshøyder. Her kan du zoome deg inn på Lyngenfjorden og bl.a. finne oppdaterte oppskyllingshøyder.