Det finnes mange karttjenester på internett, her er noen eksempler:
 
Tromsatlas - felles database med kontinuerlig oppdatert kartinformasjon over Troms 
 
NIBIO - kart og statistikk over markslag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og andre karttema. I denne karttjenesten kan du også søke med gårds- og bruksnummer, eiendomsgrenser og landbrukseiendommer
 
Norge digitalt - Omfattende digital kartfestet informasjon, nasjonal geografisk infrastruktur fra Kartverket
 
Direktoratet for naturforvaltning - Kartkatalog over rovvilt, villrein, havmiljø, naturbase osv
 
Norgeskart - Kartverkets åpne og gratis kartløsning