Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Fysioterapeuter har kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet. Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og erfaring om tiltakets effekt, samt brukerens egne preferanser. Du kan få behandling enkeltvis eller i grupper.

For å få time hos fysioterapeut trenger du henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor.

Informasjon om fysioterapitjenesten

Fysioterapeuter i Lyngen

Kommunefysioterapeut:

Lise Nysted Grønvoll tlf. 400 28 637

Mail: lise.nysted.gronvoll@lyngen.kommune.no

 

Privatpraktiserende fysioterapeuter:Fysio   trimrom.jpg"

På Lyngstunet:

Paul Johan Jensen : tlf. 77 71 17 14 

Batte Saveski: tlf. 77 71 17 14 

 

I Myra:

Manuellterapeut, Hege Robertsen tlf: 911 13 550

Informasjonsvideo om hva manuellterapi er:

http://manuell.no/wips/69946560/

I Sør-Lenangen:

Gooi de Vries           tlf. 470 32 421

Ergoterapi

Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeuten gir tilbud til alle som har, eller står i fare for å få, problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Ergoterapeut treffes på tlf 906 11571

Ekspedisjonen på Lyngstunet, tlf 77 71 17 00, kan også formidle kontakt, eller sende henvisningsskjema.

Postadresse: Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

HENVISNING TIL ERGOTERAPEUT.doc PDF document ODT document

Frisklivsentral

Frisklivssentralen Lyngen gir et tilbud til de som ønsker og har behov for å endre levevaner. Dette skjer gjennom veiledning og tilpassede tiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Med utgangspunkt i individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud vil målet være å oppnå en bedre helse og økt livskvalitet.

Frisklivsresept

Du kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen. En frisklivsresept varer i 12 uker, med mulighet for forlenging v/ behov.

Aktivitetstilbud

Frisklivssentralen har ukentlige trimgrupper på Lyngseidet og i Lenangen.

Det er også mulighet for å få et individuelt tilpasset treningsprogram ved behov.

Røykeslutt

Det gis individuell veiledning i dette.

Røykesluttkurs arrangeres ved etterspørsel.

Kosthold

Det gis individuell veiledning innen kosthold.

Bra Mat-kurs arrangeres ved etterspørsel.

Kontaktperson: Lise Nysted Grønvoll, Kommunefysioterapeut, tlf. 40028637

Mail: frisklivssentralen@lyngen.kommune.no

 

                                  TIMEPLAN LYNGEN                                    

 

MANDAG

 

TIRSDAG

 

ONSDAG

 

TORSDAG

 

FREDAG

 

 

Adresse: Lyngstunet Helse- og omsorgssenter, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til de som opplever at de ikke mestrer hverdagen slik som før.

Hverdagsrehabilitering er et opplegg der ergoterapeut/hjemmetrener og fysioterapeut kommer i hjemmet for oppfølging på hverdagene i 4 uker.

Opplegget tar utgangspunkt i det som oppleves som viktig for den enkelte å mestre. Krever at den enkelte er motivert.

HVERDAGSREHABILITERING infobrosjyre.pdf

Hjelpemidler

Det finnes et lite lager av hjelpemidler til korttidsutlån ved akutte og kortvarige behov.

Utlån kan avtales med ergoterapeut eller hjelpemiddeltekniker. Ved akutte behov på kveldstid og i helger kan hjemmesykepleien bistå.

Telefonnummer til hjelpemiddeltekniker 95 17 55 60.

Telefonnummer til ergoterapeut 90 61 15 71.

Hjelpemidler til varig utlån kan ergoterapeutene hjelpe til med å søke fra NAV hjelpemiddelsentral. For å komme innunder den ordningen må behovet antas å vare i over 2 år, eller ved terminal.

Trygghetsalarmer og Velferdsteknologi

Mange ganger kan teknologi være med på å gi trygghet og mestring. I Lyngen har vi nå digitale trygghetsalarmer, dvs at det ikke lenger trenges fastlinje for å ha trygghetsalarm. Det åpnes da for muligheter med ulike typer sensorer som kan øke tryggheten for bruker og pårørende i hjemmet. Teknologi kan være med på at en får riktig hjelp til riktig tid, dvs får hjelpa når en har behov for den.

Det er også mulighet for mobile trygghetsalarmer. Det er alarmer som kan benyttes utenfor eget hjem, og som kan lokaliseres ved behov for hjelp.

Det er også mulighet for å ta i bruk elektronisk medisineringsstøtte slik at en får riktig medisin til riktig tid.

Ved spørsmål rundt trygghetsalarmer kan hjelpemiddeltekniker kontaktes på telefon 95 17 55 60

Ved spørsmål rundt mulighetene for teknologi kan prosjektleder i kommunen kontaktes på telefon 90 57 29 17