Denne praksisen skal gjelde for all motorisert ferdsel på vinterføre, ved barmarkskjøring og landing med helikopter i utmark. Den skal gjelde for alle søkere, enkeltpersoner, lag og foreninger o.a.

Det er fortsatt søker selv som er ansvarlig til å innhente skriftlig samtykke fra grunneier.

Vedtatt i Lyngen formannskap, utvalgssak 113/17.