Beitenæringa i kommunen opplever årlig tap av dyr på beite utover det som regnes normalt i beitesesongen. Årlig har man dokumentasjoner på at det tapes beitedyr til rovvilt. Det er derfor ønskelig å kunne drive jakt på skadevolderne når det åpnes for uttak av de forskjellige artene. I ekstremtilfeller kan Fylkesmannen åpne for skadefelling av rovvilt også utenom ordinær jakttid. Dette på bakgrunn av en helhetlig vurdering av skadesituasjonen.

Det er derfor laget et skjema som dekker de grunneiertillatelser som en trenger for å få optimalisert den lokale rovdyrforvaltninga:

  • Grunneiertillatelse til at eiendommen kan disponeres til jakt. Det er da snakk om jakt innenfor ordinær jakttid og med forbehold om at det tildeles kvote eller lisens for de forskjellige artene.

  • Grunneiertillatelse til motorisert ferdsel under skadefellingsforsøk og/ eller til sporing i forbindelse med bestandskartlegging. Ved skadefelling kan en oppnå større effektivitet i uttaket ved bruk av motorisert kjøretøy. Skadefelling gis av Fylkesmannen og krever ikke grunneiers tillatelse til jakt, men her må altså grunneier gi sitt samtykke om det skulle være aktuelt å benytte motorisert kjøretøy under fellingsforsøket. Dette inkluderer også start- og landingstillatelse for motorisert luftfartøy. Det kan være aktuelt å benytte snøskuter i forbindelse med bestandskartlegging. Formålet er å gi gode bestandsdata som grunnlag for videre forvaltning.

Link til skjema

For å benytte motorisert kjøretøy i utmark, er det kommunen som behandler søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Slik dispensasjon blir gitt med forbehold om at grunneier har gitt sin tillatelse.

Tillatelsene gjelder for 10 år fra og med det kalenderår tillatelsene gis. Om avtalen oppfattes som misligholdt kan avtalen sies opp med virkning fra første påfølgende kalenderår fra oppsigelsestidspunkt. *)

 

*) Med utgangspunkt i Viltloven §28 kan ikke jaktrett skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, utenom når jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Med tanke på ressursbruk, forutsigbarhet og kontinuitet bør kontraktens varighet være så lang som mulig. Dette er også årsaken til at det settes inntil 1 års varsel av oppsigelse.