Levekårsutvalget i Lyngen vedtok i sak 41/18 i møte 28/11-18 å sende forslag til adressefastsettende navn på stikkveier i hyttefeltet på Årøybukt på høring, jf. Lov om stadsnavn. De aktuelle veiene er inntegnet på kartutsnittet under.I området er det mange kartfestede stedsnavn. Levekårsutvalget foreslår følgende navn på veiene:

Forslag på navn rød vei: Mellavika

Forslag på navn blå vei: Langvollhaugen

Forslag på navn grønn vei: Trollnesbukta

Levekårsutvalget sender med dette saken på høring. Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler Anette Holst på 40028559 eller epost: anette.holst@lyngen.kommune.no.Høringsfristen settes til 31.januar 2019. Innspill sendes Lyngen kommune , Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no.