Kommunestyret vedtok i 2019 at det årlig skal lyses ut et kultur- og idrettsstipend med første utlysning i 2021. Formålet med et idretts- og kulturstipend er å stimulere unge talentfulle utøvere til å utvikle seg innenfor sine sjangre, for å heve nivået innenfor det utvidete kulturbegrepet i kommunen.

Retningslinjer for kultur- og idrettstipend


1. Lyngen kommunes kultur- og idrettsstipend har som formål å støtte aktive utøvere innenfor alle kategorier av kultursektoren i kommunen.
Stipendet deles ut hvert år og etter søknad. Dersom det ett år ikke er aktuelle kandidater, benyttes stipendet til andre kulturformål.

Det samlede stipendbeløp fastsettes hvert år av Lyngen kommunestyre.

2. Kultur- og idrettsstipend kan gis som tilskudd til utvikling av talent.

3. Levekårsutvalget i kommunen tildeler stipendet. Utdelinga foretas av ordfører i kommunestyrets julemøte(siste møte før jul)

4. Søknad på kultur- og idrettsstipend sendes Lyngen kommune ved Oppvekst og kultur innen 1. oktober hvert år.

5.Søknaden om kultur- og idrettsstipend skal inneholde opplysninger om følgende: Navn, adresse og alder. Medlemskap i organisasjon(er). Beskrivelse av hva stipendet skal brukes til-herunder økonomi, annen finansiering og lignende.

6. Mottakere av kultur- og idrettsstipend skal delta i profilering av kommunen. Mottakere av kultur- og idrettsstipend har rapporteringsplikt overfor Lyngen kommunestyre. Mislighold av rapporteringsplikten og eller stipendet, kan medføre tilbakebetalingsplikt av hele eller deler av stipendbeløpet.

7. Endringer i disse retningslinjer kan bare foretas ved vedtak i Lyngen kommunestyre.

 

Send søknad til post@lyngen.kommune.no

For spørsmål ring eller send mail til Hege Sørensen tlf 400 28593, mail hege.anita.sorensen@lyngen.kommune.no