Prosjekt tilsyn mindre avløpsanlegg vedtatt av Lyngen kommunestyre i sak 121/18.

Politiske vedtak

Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 19.12.2018

Behandling:

VEDTAK:

Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst

Vedtak:

  1. Rådmannen gis delegert myndighet til Kap. 12 i forurensningsforskriften, §12-1 til

    §12-17, krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.

  2. Lyngen kommune sender på høring lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. (Forskrift mindre avløpsanlegg)

  3. Lyngen kommune setter i gang prosjekt for tilsyn med mindre avløpsanlegg.

  4. Gebyr foreslås fakturert som en fast andel av årsgebyret, det vises til notat fra TROVA, prosjekt 1027, datert 22.10.2018. Dvs. årsgebyret er delt i en tømmedel og en myndighetsdel. Gebyrets størrelse for myndighetsdelen/ tilsyn er for 2019 beregnet til kr. 403, pr slamavskiller/mindre avløpsanlegg.

  5. Gebyrinntektene basert på selvkostprinsippet føres på eget fond.

Kostnad og fakturering

Tilsyn av slamavskiller (private septiktanker) med tilhørende anlegg er i Lyngen kommune beregnet å koste ca. kr. 2420/ pr tilsyn.

Det er planlagt å gjennomføre tilsyn med det enkelte anlegget hvert 6 år.

Tilsyn faktureres via Avfallsservice og gebyrets størrelse for 2020 er kr. 430 (inkludert 10 kr. i faktureringsgebyr). Dette gebyret betales en gang pr. år, og i år ble gebyret for tilsyn fakturert på 3. kvartals fakturaen fra Avfallsservice.

Når gjennomføres tilsyn

Det er forvent at de første tilsynene med private avløpsanlegg kommer igang i løpet av 2021.

I Lyngen kommune fins det ca. 830 private avløpsanlegg (slamavskillere) og vi har planlagt å gjennomføre ca. 140 tilsyn pr år.

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er hjemlet i § 11 i Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune, Troms og Finnmark som ble vedtatt i juni 2020. Link til lovdata:https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-04-23-1158

§ 11 § 11.Tilsyn og kontroll - Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at anlegget driftes og vedlikeholdes slik at det svarer til hensikten.

Hvem gjennomfører tilsyn

Tilsynsgebyret skal dekke lønn til en prosjektstilling for å gjennomføre tilsyn.