Kommunene Lyngen, Storfjord, Karlsøy og Tromsø har i dag signert en intensjonsavtale som skal legge til rette for en mulig framtidig sammenslåing. Visjonen til en ny storkommune er å bli en arktisk hovedstad.
Last ned intensjonsavtalen.

 

– En ny storkommune vil kunne ta en ledende rolle i utviklingen av Arktis, og gjøre regionen til en av landets sterkeste vekstområder. Det skal komme både innbyggere og næringsliv til gode, sier Ordfører Jarle Aarbakke i Tromsø kommune.

Bakgrunnen for en mulig kommunesammenslåing er at Stortinget har bedt norske kommuner om å sette i gang arbeidet med å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

En ny storkommune med alle fire kommunene vil få om lag 80.000 innbyggere, og dekke et areal på 5.853 kvadratkilometer.

– Vi har både naturgitte og menneskelige ressurser for å lykkes, både lokalt, nasjonalt og også internasjonalt. Ved å forene disse står man sterkere for å møte framtidens utfordringer, sier ordfører Dan Håvard Johnsen i Lyngen.

I intensjonsavtalen er Tromsø administrasjonssenter, men det skal etableres robuste servicekontor i rådhusene i Lyngen, Karlsøy og Storfjord.

– En ny storkommune skal være bevisst den betydelige verdiskapning som skjer i distriktene. Derfor er det avgjørende at man ved en eventuell sammenslåing legger opp til å opprettholde og videreutvikle spred bosetningsmønster, sier ordfører Knut Jentoft i Storfjord. Organiseringen av tjenestetilbud skal skje slik at gode tjenester gis der folk er. Dette gjelder også administrasjon, som gjennom lokale servicekontor skal være nært innbyggere og lokalt næringsliv.

Intensjonsavtalen mellom de fire kommunene har som forutsetning at lokaldemokratiske verdier og prinsipper skal være førende, og at tjenestetilbudet skal skje lokalt.

– Reel lokalpolitisk makt blir viktig for de små kommunene ved en sammenslåing. Det blir ivaretatt i intensjonsavtalen, sier ordfører Mona Pedersen i Karlsøy.
Det er foreslått at en politisk fellesnemnd skal administrere en evt. sammenslåing. Fellesnemnda skal være bredt representert, utarbeide modell for administrativ organisering, budsjett og foreta ansettelser i nøkkelstillinger.

 

De fire kommunene skal nå legge frem intensjonsavtalen for sine kommunestyrer. Målet er at kommunene innen 1. juli 2016 skal legge frem en endelig sak for sine kommunestyrer. Etter dette vil man ha klart hvem som eventuelt blir med i en framtidig storkommune.

Etter dette kan arbeidet med en kommunesammenslåing begynne. Regjeringen har satt 1. Januar 2020 som datoen for da kommunesammenslåing som utgangspunkt skal skje.

 

Se også kommunereform.no for mer informasjon om kommunereformen.