Følgende hovedregler gjelder:
Klagen må være undertegnet og angi vedtaket det klages over og de endringer som ønskes i vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurdering av klagen.

Tid for gjennomføring av vedtaket
Klage har normalt ikke oppsettende virkning. Det vil si at vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan imidlertid søkes om utsatt gjennomføring inntil klagefristen er ute eller klagen avgjort. Utsatt gjennomføring kan også besluttes hvis saken bringes inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen eller for retten.

Dekning av kostnader ved klage
Vurderer du å klage, kan du søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for fritt rettsråd. For dette gjelder inntekts- og formuesgrenser. Fritt rettsråd gis av praktiserende advokater, som også kan informere om ordningen.

Fører klagen frem, kan du kreve at nødvendige omkostninger ved klagen blir dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36. Også ellers kan det kreves dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å ivareta dine interesser i klagesaken, dersom det finnes rimelig.

Rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning
Med de begrensinger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har du rett til å se dokumentene i din sak. Du må i tilfelle henvende deg til saksbehandleren i kommunen. Der kan du også få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter.