Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal planlegging - medvirkning

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie
- Natur og miljø
- Skole og utdanning
- Næring
- Bolig og eiendom
- Helse og omsorg
- Kultur, idrett og fritid

Beskrivelse

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.

Kommunen skal utarbeide følgende planer:

  • Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)
  • Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av arealer i kommunen)
  • Reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)
     

Målgruppe

Alle som berøres av de planene som utarbeides, slik som organisasjoner, brukergrupper næringsliv og enkeltpersoner.

Partnere

Planforslag skal alltid legges fram for berørte offentlige organer, som skal gi nødvendig informasjon av betydning for planarbeidet.

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt plan- og bygningsloven kap. 5 Medvirkning i planleggingen.

Lover

Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger

Kart- og planforskriften

Forskrifter

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov

___

Skjema

Henvvendelser til kommunen kan skje via skjemaene  under

Henvendelse til kommunen
Høringsuttalelser

Søknaden sendes til

Lyngen kommune

Strandveien 24

9060  Lyngseidet

Saksbehandling

Forslaget til kommunal planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høring til statlige, regionale og kommunale organer og til ulike organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget. Minst ett eksemplar av planforslaget skal være fysisk lett tilgjengelig, slik at enhver kan sette seg inn i det. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig elektronisk. Det gis en frist for å uttale seg. 

  • Kommuneplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel er minst seks uker
  • Reguleringsplan: Frist for å gi uttalelse eller fremme innsigelse er minst seks uker

Innsigelse kan bare fremmes av offentlige myndigheter.

Klagemulighet

Det er ikke anledning til å klage på kommunens vedtak av kommunal planstrategi eller kommuneplan. Du kan derimot klage på kommunens vedtak av reguleringsplan hvis saken berører deg direkte eller hvis du har interesser som blir berørt av planen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:77701000
Epost:post@lyngen.kommune.no
Postadresse:Strandveien 24 9060 Lyngseidet
Besøksadresse:Strandveien 24

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-19 07:48
Språk Norsk - Norwegian