Kontaktperson  Avdelingsingeniør Berit Jegervatn

Tlf.    400 28 536

  

Postadresse: Lyngen kommune, Teknisk drift, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Avdelingens arbeidsfelt er:

  • Kommunale veier, parkeringsplasser
  • Vann- og avløpsanlegg
  • Kaier
  • Lysløyper
  • Kommunalteknisk anlegg
  • Trafikksikkerhet

Avdelingsingeniøren er driftsjefens stedsfortreder.

 

Det er avdelingens uteseksjon som utfører drift og vedlikehold av kommunens veinett, avløpsnett, pumpestasjoner, UV-anlegg og slamavskillere.

 

VEIER:

Lyngen kommune har ansvar for snøbrøyting, sandstrøing, kosting og vedlikehold av kommunale veier. Til utførelse av vinterdrift blir det innleid entreprenører.

 

VANN:

Lyngen kommune har 7 kommunale vannverk:

Kommunale vannverk:

Nord Lenangen, Sør Lenangen, Lyngseidet, Furuflaten, Årøybukt, Fastdalen og Koppangen

Overvåking av nedbørsfeltene og vannkildeområdene foregår jevnlig, men er størst om våren og ettersommeren. Kontroll av drikkevannet foregår i form av vannprøver som blir analysert på laboratorium . 
For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver av vannet i de forskjellige vannverkene 1 gang i måneden.
Av sykdomsfremkallende bakterier er det to hovedgrupper av bakterier man ser etter:
- Koliforme bakterier. (gamle tarmbakterier) Trives best ved 37 grader.
- Termotolerante koliforme bakterier. (nye tarmbakterier, som indikerer fersk kloakk) Trives best ved 44 grader. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på drikkevannet, derfor blir kopi av alle laboratorie-analyser sendt direkte fra laboratoriet til Mattilsynet i Nord-Troms. Det er kommunelegen som iverksetter kokepåbud. Alle inngrep i nedslagsfelt for vannverk skal vurderes i forhold til drikkevannsforskriften.
Det er forbudt å forurense/skade vannforsyningssystem/tilsigsområde (nedslagsfelt, overflatevann, grunnvann) og ledningsanlegg dersom dette kan medføre risiko for forurensing av råvann og drikkevann. 

 

Oppdager man forurensninger i nedslagsfeltet for drikkevannskildene skal man straks ta kontakt med Lyngen kommune v/driftsavdelingen.

 

AVLØPSANLEGG:

Kommunen har avløpsanlegg på følgende steder:
Lyngseidet, Lyngseidet Syd, Stigen, Furuflaten, Oksvik, Kvalvik, Ørnes, Furuflaten,

 

KAIER:

Lyngen kommune har fire almenningskaier:

Nord Lenangen, Lenangsøyra , Furuflaten og Lyngseidet.

  

LYSLØYPER:

Lyngen kommune har fire lysløyper:

Furuflaten, Lyngseidet, Jægervatnet og Sør Lenangen. De blir preparert av lokale idrettslag

  

Trafikksikkerhetstiltak blir vurdert og utført av avdelingen, som også prosjekterer og har byggeledelse for nye vei-, vann-, og avløpsanlegg.

UTESEKSJONEN:

Oppsynsmann:                Alf Edmund Karlsen    tlf 480 23 982

Maskinkjører:                Leif Otto Brattsti         tlf 915 73 016