Lyngen kommunestyre fattet i sak 42/22 vedtak om innføring av boligtilskudd ved nybygging og kjøp av bolig i Lyngen kommune. Det er etablert retningslinjer og kriterier for tildeling av dette tilskuddet.  Aktuelle søkere bes sette seg inn i disse retningslinjene før en evt søknad sendes. I søknaden om boligtilskudd som sendes post@lyngen.kommune.no må følgende dokumentasjon vedlegges:

Ved nybygg må søknader inneholde beskrivelse av prosjektet, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Ved kjøp av bolig må kopi av kjøpekontrakt og tinglyst skjøte på den kjøpte eiendommen vedlegges.

Det må i tillegg gis opplysninger om hvem som er med på søknaden, nåværende bosituasjon, har søker eid bolig i Lyngen kommune og har noen av søkerne mottatt boligtilskudd fra Lyngen kommune tidligere.

Kommunestyret vil gi økonomisk ramme til denne tilskuddsordningen, og ordningen vil gjelde frem til kommunestyret fatter nytt vedtak.

For kjøp av bolig settes en frist for søknad om boligtilskudd til 6 måneder etter eiendomsoverdragelsen, under forutsetning at tilskuddsordningen er gjeldende på søknadstidspunktet.

Ved bygging av ny bolig vil søknaden bli behandlet såfremt tilskuddsordningen er gjeldende på søknadstidspunktet. Bygging av boligen må være igangsatt innen 1 år etter at vedtak om tilskudd er innvilget. Tilskuddet vil bli utbetalt ved fremvisning av ferdigattest.

Søknadsbehandling er delegert rådmannen og regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Søknadsskjema fylles ut og sendes inn sammen med etterspurt dokumentasjon. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Søknadskjema boligtilskudd Lyngen kommune

Retningslinjer for tildeling av boligtilskudd per 2. mai 2022 vedtatt 29.06.22.pdf

 

Skulle det være behov for ytterligere opplysninger kontakt:

Halvard Samuelsen (40028539 – halvard.samuelsen@lyngen.kommune.no) eller Sigmund Forfang (95261466 – sigmund.forfang@lyngen.kommune.no )