Kommunen disponerer midler til flere tilskuddsordninger innenfor landbruk.

SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til kulturlandskapet og tiltak som fremmer samarbeid eller reduserer forurensing fra jordbruket. Eier eller driver av landbrukseiendom, samt organisasjoner kan søke.  Søknadsfrist 1. juni.

NMSK-ordningen omfatter tiltak som gir økt verdiskaping i skog eller tiltak som ivaretar miljøverdier i skogbruket. Eier av skogbrukseiendom over 10 dekar kan søke. Søknader behandles fortløpende.

Tilskudd til drenering av jordbruksareal har til formål er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksareal. Søknadsfrist 1. juni.

Kontakt kommunen for mer informasjon. Vi kan hjelpe til med veiledning i forhold til aktuelle prosjekt og utfylling av skjema kart mm.

Søknadskjema for SMIL-midler

Søknadskjema til NMSK-midler

Søknadsskjema for tilskudd til drenering av jordbruksareal