Planforslaget er resultat av et stort arbeid. Prosessen har vært effektiv, men allikevel kompleks og omfattende. Lyngen kommune er svært fornøyd med den gode prosessen og den politiske og administrative forankringen og involveringen. Vi mener forslaget til kommuneplanens samfunnsdel som legges fram her er en god oppsummering av det som har framkommet av prosessen, som gir en tydelig retning for Lyngensamfunnet og vil fungere som et godt styringsverktøy for vår kommune de neste fire årene. 

Arbeidet ble startet opp høsten 2023 med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget "Status Lyngen".  Dette inneholder relevante fakta, tall og statistikker om kommunens utviklingstrekk de senere årene og prognoser for tiden framover.  

Det ble utarbeidet et planprogram for kommuneplanens samfunnsdel som også inneholdt kommunal planstrategi. Dette ble kalt for et oppstartsdokument. 

Prosessen har fulgt et prosjekt utført av KS om en ny og mer effektiv måte å drive samfunnsplanlegging på. Derfor er disse slått sammen og mye av vurderingene og innholdet som tidligere har vært i disse, er nå flyttet til selve kommuneplanens samfunnsdel.  

Prosessen ledet fram til følgende satsingsområder for Lyngen kommune: 
•    Felleskap
•    Innovativ og nyskapende 
•    Bo i Lyngen
•    Lyngen som merkevare

Utdyping av prosess, medvirkning, utfordringsbilde og satsingsområder finner du i planforslaget.

Planforslaget sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det blir annonsert i avisen og publisert på sosiale media. Det blir også invitert til konsultasjoner med samiske interesser. Det kan være aktuelt å gjennomføre flere medvirkningsmøter før endelig behandling, dersom behovet skulle fremkomme av høringsrunden. 

Når høringsperioden er over vil vi behandle uttalelsene som kommer inn og legge disse fram til politisk behandling. Eventuelle endringer vil så innarbeides i planforslaget, som vil legges fram til endelig politisk behandling mot slutten av 2024. 

Lyngen kommune ønsker nå innspill og uttalelser fra sektormyndigheter, næringsliv, organisasjonsliv, frivillighet og øvrige interesser.  

Frist for å gi uttalelse til høringen er satt til 25. august 2024.