Oppgaver - Koordinerende enhet skal:

- Sikre tverrfaglig og individuell vrudering av behov for kommunale helse- og omsorgstjenester

- Bidra til at det gis helhetlige og forusigbare tjenester

- Ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator

- Være et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, herunder forløpskoordinator i pakkeforløp.

 

Koordinerende enhet vil kunne svare på:

- Spørsmål og gi veiledning angående kommunens helse- og omsorgstjenester

- Søknader

- Klager

- Spørsmål om habilitering og rehabilitering

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

Alle som trenger helse- og omsorgstjenester kan søke om dette. Det er du som trenger hjelp som skal skrive under på søknadsskjema. Dersom du ikke har samtykkekompetanse eller ikke kan underskrive av andre grunner, kan fullmektig, verge eller nærmeste pårørende skrive under for deg. I så tilfelle må det begrunnes i søknaden.

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester?

Her finner du søknadsskjema: søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf

Søknaden kan pr i dag ikke sendes elektronisk. Den skal ikke sendes på mail fordi den inneholder sensitive opplysninger.

Den kan sendes i vanlig post til Lyngstunet helse- og omsorgssenter, koordinerende enhet, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet, eller den kan leveres på Lyngstunet i 1. etg.

 

 

Hva skjer etter at vi har mottatt søknaden fra deg?

Hvis du søker om en helse- og omsorgstjenste for første gang er det vanlig at det kommer noen hjem til deg på et kartleggingsbesøk for å utrede søknaden. Dette besøket skal avklare bakgrunnen for søknaden og sammen med deg finne ut av dine behov og hvilke løsninger som er best for deg. For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester vil vi kunne innhente helseopplysninger fra fastlegen din.

Saken din blir deretter lagt fram i tiltaksteamet. Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt med koordinator for tiltaksteamet, fysioterapeut, ergoterapeut, enhetslederne i hjemmetjenesten i indre og ytre Lyngen, enhetslederne på Lyngstunet (langtid, korttid og psykisk helse) og kommuneoverlege som faste medlemmer. I tillegg blir andre fagfolk kalt inn ved behov. Tiltaksteamet er organet som fatter beslutning om institusjonsplass- herunder langtidsplass, korttidsplass og avlastning, omsorgsboliger, dagtilbud, rehabilitering og flytting til annet omsorgsnivå. Her fattes det også vedtak om middagsombringing, trygghetsalarm og annen teknologi, praktisk bistand (hjemmehjelp), fritidskontakt, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, individuell plan/ koordinator, pårørendestøtte (omsorgslønn) og øvrige tiltak i hjemmet.

Det er et eget tiltaksteam som behandler saker som omhandler barn og unge. Fast deltar koordinator for tiltaksteamet og ergoterapeut. For øvrig innkalles fagfolk som er relevante for sakene som skal tas opp. 

Du vil få et skriftlig vedtak, men det kan hende at tjenester blir satt i verk før vedtaket kommer. Du vil få informasjon om det tar lenger tid enn 4 uker før vedtak blir fattet.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i vedtaket. Klager sendes til det organ som har fattet vedtak og klagefrist er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Kostnader

Praktisk bistand, matombringing, dagtilbud og trygghetsalarm er betalingstjenester.

Videre er det egenbetaling for korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon. Husleie i omsorgsbolig.

Infomasjon om betaling finner du i vedtaket.

PRISER I OMSORGSAVD pr 01.01.19.pdf

Informasjon om Individuell plan/ koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Å få en individuell plan innebærer:

  • En koordinator - koordinator kan du få selv om du ikke vil ha en individuell plan
  • En planprosess, det vil si en kartlegging av dine ressurser, muligheter og behov, og hva dine omgivelser og hjelpeapparatet kan bistå med
  • En plan som kan endres og som skal sikre samarbeid mellom aktuelle instanser og tjenesteytere om å yte deg et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud i tråd med gjeldende lovverk på de aktuelle områdene og i tråd med ditt plandokument.
  • Du har rett til å medvirke i planarbeidet, og tjenesteapparatet skal legge til rett for det. Ordningen er ment å avklare ansvarsforhold og sikre samordning av dine tjenester. Ordningen skal også sikre deg innflytelse over ditt tjenestetilbud og den skal sikre deg en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg
  • Retten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men har betydning også for andre etater enn helse- og  omsorgstjenestene. Intensjonen er at Individuell plan skal omfatte alle tjenester. Individuell plan skal ikke utarbeides uten ditt samtykke.
  • Alle opplysninger om deg er underlagt regler for taushetsplikt. Det innebærer at du også må gi samtykke dersom din koordinator skal gi taushetsbelagte opplysninger om deg til andre tjenesteytere.

Ønsker du en individuell plan?

Ta kontakt med koordinerende enhet som har ansvaret for individuell plan i Lyngen kommune. Alle tjenesteytere skal imedlertid også kunne gi deg informasjon om ordningen og de kan om nødvendig hjelpe deg med å etablere kontakt med koordinerende enhet. Dersom du har rett til en individuell plan, vil det bli oppnevnt en ansvarlig tjenesteyter/ koordinator som har ansvaret for deg og for å lede planarbeidet. Du har rett til å påvirke hvem som blir din koordinator. Det må søkes på individuell plan/ koordinator på kommunens søknadsskjema. Link: søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf

Dersom kommunen mener du ikke har rett til en individuell plan, kan du klage på dette. Du kan også klage dersom du ikke får utarbeidet plan etter at du har fått vedtak. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er klageinstans for deg som bor i Lyngen kommune.

Husk!

Dersom du syns det er vanskelig å møte tjenesteapparatet alene har du rett til å ha med en person i møte med hjelpapparatet og i arbeidet med den individuelle planen. Det må fattes vedtak om tjeneste i kommunen. Planprosessen og planen skal gi et realistisk bilde av dine behov for stønader, hjelpemidler, tiltak og tjenester. Dette bildet skal bidra til at du får et mer skreddersydd tjenestetilbud.