Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt med koordinator for tiltaksteamet, fysioterapeut, ergoterapeut, enhetslederne i hjemmetjenesten i indre og ytre Lyngen, enhetslederne på Lyngstunet (langtid, korttid og psykisk helse) og kommuneoverlege som faste medlemmer. I tillegg blir andre fagfolk kalt inn ved behov.

Det er et eget tiltaksteam som behandler saker som omhandler barn og unge. Fast deltar koordinator for tiltaksteamet og ergoterapeut. For øvrig innkalles fagfolk som er relevante for sakene som skal tas opp.

Les mer om individuell plan for koordinering av helse- og/eller sosialtjenester her