Oppgaver - Koordinerende enhet skal:

- Sikre tverrfaglig og individuell vrudering av behov for kommunale helse- og omsorgstjenester

- Bidra til at det gis helhetlige og forusigbare tjenester

- Ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator

- Være et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, herunder forløpskoordinator i pakkeforløp.

 

Koordinerende enhet vil kunne svare på:

- Spørsmål og gi veiledning angående kommunens helse- og omsorgstjenester

- Søknader

- Klager

- Spørsmål om habilitering og rehabilitering

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

Alle som trenger helse- og omsorgstjenester kan søke om dette. Det er du som trenger hjelp som skal skrive under på søknadsskjema. Dersom du ikke har samtykkekompetanse eller ikke kan underskrive av andre grunner, kan fullmektig, verge eller nærmeste pårørende skrive under for deg. I så tilfelle må det begrunnes i søknaden.

Hvordan søker jeg om helse- og omsorgstjenester?

Her finner du søknadsskjema: søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.pdf

Søknaden kan pr i dag ikke sendes elektronisk. Den skal ikke sendes på mail fordi den inneholder sensitive opplysninger.

Den kan sendes i vanlig post til Lyngstunet helse- og omsorgssenter, koordinerende enhet, Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet, eller den kan leveres på Lyngstunet i 1. etg.

 

 

Hva skjer etter at vi har mottatt søknaden fra deg?

Hvis du søker om en helse- og omsorgstjenste for første gang er det vanlig at det kommer noen hjem til deg på et kartleggingsbesøk for å utrede søknaden. Dette besøket skal avklare bakgrunnen for søknaden og sammen med deg finne ut av dine behov og hvilke løsninger som er best for deg. For å vurdere om du har rett til helse- og omsorgstjenester vil vi kunne innhente helseopplysninger fra fastlegen din.

Saken din blir deretter lagt fram i tiltaksteamet. Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt med koordinator for tiltaksteamet, fysioterapeut, ergoterapeut, enhetslederne i hjemmetjenesten i indre og ytre Lyngen, enhetslederne på Lyngstunet (langtid, korttid og psykisk helse) og kommuneoverlege som faste medlemmer. I tillegg blir andre fagfolk kalt inn ved behov. Tiltaksteamet er organet som fatter beslutning om institusjonsplass- herunder langtidsplass, korttidsplass og avlastning, omsorgsboliger, dagtilbud, rehabilitering og flytting til annet omsorgsnivå. Her fattes det også vedtak om middagsombringing, trygghetsalarm og annen teknologi, praktisk bistand (hjemmehjelp), fritidskontakt, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, individuell plan/ koordinator, pårørendestøtte (omsorgslønn) og øvrige tiltak i hjemmet.

Det er et eget tiltaksteam som behandler saker som omhandler barn og unge. Fast deltar koordinator for tiltaksteamet og ergoterapeut. For øvrig innkalles fagfolk som er relevante for sakene som skal tas opp. 

Du vil få et skriftlig vedtak, men det kan hende at tjenester blir satt i verk før vedtaket kommer. Du vil få informasjon om det tar lenger tid enn 4 uker før vedtak blir fattet.

Du har rett til å klage på vedtaket. Informasjon om dette finner du i vedtaket. Klager sendes til det organ som har fattet vedtak og klagefrist er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Kostnader

Praktisk bistand, matombringing, dagtilbud og trygghetsalarm er betalingstjenester.

Videre er det egenbetaling for korttidsopphold og langtidsopphold i institusjon. Husleie i omsorgsbolig.

Infomasjon om betaling finner du i vedtaket.