Lyngen kommunestyre behandlet i møte 02.12.2020 sak 108/21 – Ny lokal forskrift for snøscooterløyper. Saken omfattet fastsettelse av løyper til snøskuterkjøring i fastsatte løyper fra bygdene Nord-Lenangen, Svensby og Lyngseidet.

Forskrift om snoskuterloyper 27102021 rev. 05112021.pdf

Kart over snoskuterloype nedtonet linje 27102021.pdf

Lyngen kommune har gjennomført en forskriftsprosess etter reglene i motorferdselforskriften §4a med sikte på videreføring av gjeldende løyper under ny lovhjemmel. Det er i prosessen også vurdert og gitt rom for visse endringer og tilføyinger.

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag (motorferdselsloven) §4a vedtas ny lokal forskrift om snøskuterløyper med kart over snøskuterløyper og beskrivelse av forskriftsprosess med utredninger datert 27.10.2021

Kunngjøring:

Vedtaket kunngjøres etter reglene i motorferdselforskriften.

Saksdokumenter:

Aktuelle saksdokumenter følger vedlagt dette brev og er gjort tilgjengelige på kommunens

hjemmesider på internett sammen med SOSI fil over løypetrasé.

Klageadgang:

Kommunens vedtak om snøscooterløyper kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Fristen for å klage er tre – 3 - uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet

frem til vedkommende part. Klagen må merkes sak 21/11152 og sendes skriftlig på epost

eller i brevs form til:

Lyngen kommune, Strandveien 24 9060 Lyngseidet eller på post: post@lyngen.kommune.no

I klagen skal vedtaket det klages over angis, grunner som anføres for klagen oppgis og de

endringer som ønskes beskrives. Interesseforholdet og vedtakets konsekvenser for

klagers interesser skal belyses.