Planen ble vedtatt med en uløst innsigelse fra Sametinget. Arealer det ikke er knyttet innsigelse til er gitt rettsvirkning iht. plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 12-13 1. ledd. Arealer det er knyttet innsigelse til oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Dokumentene kan lastes ned her:

 

 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Lyngen kommune, Strandvegen 24, 9060 Lyngseidet eller post@lyngen.kommune.no innen 10. november 2017. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.