For at det skal blir så hjemlig som mulig for beboeren, kan man ta med personlige ting til avdelingen. Det kan for eksempel være møbler, bøker, TV, radio, blomster til rommet, duker, bilder og annet som betyr mye. Men tenk også på at beboeren og pleierne skal fungere i rommet, og at det skal være greit å holde rent.

Disponering av kontantytelser (trygdepenger)
De som på grunn av sin psykiske helsetilstand ikke er i stand til å disponere sine trygdeytelser selv, får dette ivaretatt av boformens ledelse. Denne beslutningen blir fattet av tilsynslege og enhetsleder. Det blir ført eget regnskap som blir kontrollert av revisjon. Nærmere opplysninger fås hos enhetsleder.

Når pasienter får vedtak om korttidsopphold som varer utover 60 døgn fra innleggelsesdato, eller blir direkte innlagt på langtidsopphold, trekker trygdekontoret 75 % av inntekter i folketrygden. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp (f.eks. renteinntekter), betales inntil 85 %. Det blir fattet skriftlige vedtak angående størrelsen på trekket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

 

Kontaktinfo Langtidsavdelingen