Lyngstunet helse –og omsorgssenter stod ferdig oppført og innflyttet i 2005 og skal være -Et levende hus med trivsel for alle -. Hensikten med sentret er å heve kvaliteten på kommunens tjenestetilbud ved å samle deltjenester under samme tak. Dette medfører til et tettere og fleksibelt samarbeid på tvers av enhetene.Følgende deltjenester er samlokalisert ved sentret:

Hjemmetjenesten, helsestasjon, langtidsavdeling (24 plasser), omsorgsboliger (16), korttid/kad/rehabilitering (13 plasser), legekontor/legevakt, psykolog, fysioterapitjeneste (privat og kommunal), ergoterapitjenester, fellesfunksjoner (administrasjon/merkantil), og hoved kjøkken.

Helse/omsorg jobber aktiv med velferdsteknologi og implementeringen av dette er startet på enhetene.

Korttidsavdeling/Kad har ledig stilling for:

Off.godkj. spl 100 % fast stilling med fortrinnsvis videreutdanning i kreftomsorg.

Helsefagarbeider 100 % fast stilling

 

Avdeling korttid/Kad har 13 plasser fordelt på 8 leiligheter og 6 korttidsplasser hvor en plass er forbeholdt kommunal akutt døgnplass. Avdelingen har som primæroppgaver å ta imot pasienter som er utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten, rehabilitering, korttidsopphold, avlastning og palliativ pleie. Plassen til døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for. Tilbudet organiseres etter minimumsmodell. Avdelingen har god fagdekning og døgnkontinuerlig sykepleier bemanning. Godt samarbeid med tilsynsleger, legevakt, fysio og ergoterapi tjenesten. Avdelingen har ulike pasientgrupper med sammensatte problemstillinger og faglige utfordringer, slik at søkerne må være omstillingsdyktig, fleksibel og være med på å utvikle tjenesten.

 

Stilling for sykepleier inngår i 3 –delt turnus med jobb hver 3 helg.

Helsefagarbeider jobber turnus med jobb hver 3 -helg

 

Faste helge stillinger for fagarbeidere/hjelpepleiere: turnus med jobb hver 3.helg, men mulighet for jobb hver 2. helg. Ulike stillingsstørrelser fra 14% -20%

Kontaktperson Avd, leder Torunn Odden. Tlf 400 28562/ 777 11749

 

Langtidsavdelingen

Off.godkj.spl 100 % fast stilling

Vikariat off.godkj.spl 100% x 2 fra medio mai -2019 til mai 2020

Fast stilling helsefagarbeider 70% x2

Fast stilling helsefagarbeider 50%

Fast stilling helsefagarbeider 40%

Langtidsavdelingen har 24 plasser fordelt på 3 enheter à 8 plasser. Ved 2 av 3 enheter blir det gitt tilbud for mennesker med demens sykdom. Godt samarbeid med tilsynsleger, legevakt, fysio og ergoterapi tjenesten. Søkere med videreutdannelse/erfaring fra demens omsorg, eller interesse for å jobbe med denne pasientgruppen, vil bli foretrukket ved ansettelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er 3- delt turnus med jobb hver 3 helg.

Faste helge stillinger for fagarbeidere/hjelpepleiere: turnus med jobb hver 3.helg, men mulighet for jobb hver 2. helg. Ulike stillingsstørrelser fra 14% -20%

Det blir søkt etter personer som har interesse for å jobbe med mennesker som har demens sykdom, og som ønsker å være med på å skape trivsel gjennom aktiv miljøarbeid.

Det er krav om politiattest i stillingene.

Kontaktperson Avd,leder Janne Elveslett, tlf 77711731/ 777 11745

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søknad sendes Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet.

Du kan søke elektronisk her.

Søknadsfrist: 30.04.19