Lyngstunet helse –og omsorgssenter stod ferdig oppført og innflyttet i 2005 og skal være -Et levende hus med trivsel for alle -. Hensikten med sentret er å heve kvaliteten på kommunens tjenestetilbud ved å samle deltjenester under samme tak. Dette medfører til et tettere og fleksibelt samarbeid på tvers av enhetene.
Følgende deltjenester er samlokalisert ved sentret:
Hjemmetjenesten, helsestasjon, langtidsavdeling (24 plasser), omsorgsboliger (16), korttid/kad/rehabilitering (13 plasser), legekontor/legevakt, psykolog, fysioterapitjeneste (privat og kommunal), ergoterapitjenester, fellesfunksjoner (administrasjon/merkantil), og hoved kjøkken.
Helse/omsorg jobber aktiv med velferdsteknologi og implementeringen av dette er startet på enhetene.

Korttidsavdeling/Kad har ledig stilling for:
Off.godkj. spl 100 % fast stilling
Helsefagarbeider 100 % fast stilling
Avdeling korttid/Kad har 13 plasser fordelt på 8 leiligheter og 6 korttidsplasser hvor en plass er forbeholdt kommunal akutt døgnplass. Avdelingen har som primæroppgaver å ta imot pasienter som er utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten, rehabilitering, korttidsopphold, avlastning og palliativ pleie. Plassen til døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for. Tilbudet organiseres etter minimumsmodell. Avdelingen har god fagdekning og døgnkontinuerlig sykepleier bemanning. Godt samarbeid med tilsynsleger, legevakt, fysio og ergoterapi tjenesten. Avdelingen har ulike pasientgrupper med sammensatte problemstillinger og faglige utfordringer, slik at søkerne må være omstillingsdyktig, fleksibel og være med på å utvikle tjenesten.

Faste helge stillinger for fagarbeidere/hjelpepleiere: turnus med jobb hver 3.helg, men mulighet for jobb hver 2. helg. Ulike stillingsstørrelser fra 14% -20%

Stilling for sykepleier inngår i 3 –delt turnus med jobb hver 3 helg.
Helsefagarbeider jobber turnus med jobb hver 3 -helg

Kontaktperson Avd, leder Torunn Odden. Tlf 400 28562/ 418 65680

Søknadsfrist 28.10.19

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren anmoder om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentleglova § 25.
 
Du kan søke elektronisk her