Lyngen formannskap som planutvalg behandlet den 10.06.2021 sak 66/21:

Lokal forskrift om snøskuterløyper i Lyngen kommune, vedtak om høring og offentlig ettersyn

Saken omfatter fastsettelse av løyper til snøskuterkjøring i Lyngen kommune med bestemmelser om bruk av løypene, kart over løyper og beskrivelse av forskriftsprosess med utredninger.

 

Vedtaket lyder:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) §4a og reglene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) §4a vedtar Lyngen formannskap som planutvalg å legge forslag til ny lokal forskrift om snøskuterløyper ut til høring og offentlig ettersyn.

1. Forskrift om snøskuterløyper dat. 14.05.2021 (003).pdf

2. Kart over snøskuterløyper dat. 14.05.2021 (003).pdf

3. Forskriftsprosess og utredninger dat. 31.05.2021.pdf

 

Saken legges ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med reglene i plan- og bygningsloven §11-14.

Høringsperiode: 01.07 – 01.09.2021 

Saksdokumentene er tilgjengelige på Lyngen rådhus og kommunens hjemmesider www.lyngen.kommune.no

Merknader og uttalelser på merkes sak 21/737 og sendes til:

Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet

Eller e-post: post@lyngen.kommune.no

Høringsperioden er 01.07 – 01.09.2021.

Fristen for å uttale seg til høringsforslaget er 1. september 2021.

Spørsmål til forskriftsarbeidet kan rettes til skogbrukssjef Elisabeth Torstad:

E-post: Elisabeth.Torstad@lyngen.kommune.no

Tlf. 77 70 10 00

 

Som følge av endingene i motorferdselloven i 2015 ble §5 tredje ledd som er hjemmel for snøskuterløper i Nord-Troms og Finnmark opphevet. Lyngen er en av kommunene som må vedta sine løyper på ny i henhold til ny lovhjemmel motorferdselloven §4a.

 

Gjennom forskriftsprosessen rettes fokus på videreføring av eksisterende løyper, justeringer for bedret kjørbarhet og funksjonalitet. Høringsforslaget bygger på videreføring av gjeldende løyper med mindre justeringer/endringer/tilføyinger.

 

Dokumenter i saken:

Melding om høringsvedtak:

  1. Lokal forskrift om snøskuterløyper (bestemmelser om bruk)
  2. Kart over snøskuterløyper
  3. Beskrivelse, forskriftprosess og utredninger