​Telefonliste lyngstunet (link)

Direktenummer til avdeling etter kontortid;

Tlf til kl. 22.00

Tlf. fra 22.00-07.30

tlf  777 11730 / 77711727

tlf. 777 11734

Adresse: Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

ByggetLyngstunet   front.jpg"

I første etasje: fysioterapi, ergoterapi, legekontor, helsestasjon/jordmor, kommunepsykolog, administrasjon, kjøkken og vaktmester.

I andre etasje: omsorgsboliger, langtidsplasser og korttid/rehabilitering/avlastning.

I tredje etasje: omsorgsboliger og hjemmetjenesten

Et levende hus - til trivsel for alle!

Det skal være fokus på bomiljøet på Lyngstunet, der målet er å skape en hjemlig atmosfære og et dagligliv som gir innhold og gode opplevelser.

Målet er å skape møteplasser og aktiviteter på senteret, både når det gjelder hjemmeboende og beboere på Lyngstunet. 

Det er om å gjøre å få et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette vil bidra til liv i huset, samtidig som lag og foreninger kan ha møtevirksomhet i huset. Her har alle noe å vinne!

Sykehjemsforeningen/Pasientenes velferdskasse arrangerer ulike tilstelninger som gudstjenester, trim, kaffekos m/allsang og underholdning. Dette blir annonsert ved oppslag rundt på huset. Solfest og førjulsfest blir annonsert i dagspressen.

Generell informasjon:

Når du mottar hjemmesykepleie eller langtidsplassJiekkivarri   stue  .jpg" vil du få din egen brukeransvarlig sykepleier. Hun/han har ansvaret for å legge forholdene til rette sammen med deg. Pårørende kan henvende seg til sykepleieren dersom de har noen spørsmål eller ønsker. Det er alltid hyggelig når pårørende viser omtanke og besøker sine nærmeste. Ved samarbeid og god dialog kan vi utvikle oss og skape trygghet og trivsel for beboere.

Rehabilitering/korttid/avlastning

Målet er at behandling skal motvirke funksjonstap, og stanse (hindre) funksjonshemming der det er mulig. Målet er også at du ved gjenopptrening kan bli så bra at du kan bo hjemme, eller i tilpasset omsorgsbolig.

Et mål med avlastningsplass er at de pårørende som følger deg opp hjemme, skal få et "pusterom" i en hektisk hverdag, og et slikt opphold kan medvirke til at du kan bo lengre hjemme.

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er for de som har behov som ikke kan dekkes i eget hjem, men som ikke har behov for langtidsplass. Det er alltid mulig å få tak i personale som jobber i tilknytning til omsorgsboligene. Omsorgsboligene leies fra kommunen. 

LangtidsplassSofiatinden  .jpg"

På Lyngstunet har vi 24 langtids- eller sykehjemsplasser. Les mer om dette her.