Lyngstunet helse- og omsorgssenter byr på verdifulle muligheter til å videreutvikle tjenestene for å oppnå en samordnet og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste i Lyngen kommune!

Lyngstunet ble tatt i bruk 1. oktober 2005.

 


​Telefonliste lyngstunet (link)

Direktenummer til avdeling etter kontortid;

Tlf til kl. 2200

Tlf. fra 22.00-0730

tlf  777 11730 / 77711727

tlf. 777 11734

Adresse: Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

        

 

 

ByggetLyngstunet   front.jpg"

I første etasje: fysioterapi, ergoterapi, legekontor, helsestasjon/jordmor, kommunepsykolog, administrasjon, kjøkken og vaktmester.

 

I andre etasje: omsorgsboliger, langtidsplasser og korttid/rehabilitering/avlastning.

 

I tredje etasje: omsorgsboliger og hjemmetjenesten

 

 

 

 

Et levende hus - til trivsel for alle!

Det skal være fokus på bomiljøet på Lyngstunet, der målet er å skape en hjemlig atmosfære og et dagligliv som gir innhold og gode opplevelser.

Målet er å skape møteplasser og aktiviteter på senteret, både når det gjelder hjemmeboende og beboere på Lyngstunet. 

 

Det er om å gjøre å få et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette vil bidra til liv i huset, samtidig som lag og foreninger kan ha møtevirksomhet i huset. Her har alle noe å vinne!

Sykehjemsforeningen/Pasientenes velferdskasse arrangerer ulike tilstelninger som gudstjenester, trim, kaffekos m/allsang og underholdning. Dette blir annonsert ved oppslag rundt på huset. Solfest og førjulsfest blir annonsert i dagspressen.

 

Generell informasjon:

Når du mottar hjemmesykepleie eller langtidsplassJiekkivarri   stue  .jpg" vil du få din egen brukeransvarlig sykepleier. Hun/han har ansvaret for å legge forholdene til rette sammen med deg. Pårørende kan henvende seg til sykepleieren dersom de har noen spørsmål eller ønsker. Det er alltid hyggelig når pårørende viser omtanke og besøker sine nærmeste. Ved samarbeid og god dialog kan vi utvikle oss og skape trygghet og trivsel for beboere.

 

Rehabilitering/korttid/avlastning

Målet er at behandling skal motvirke funksjonstap, og stanse (hindre) funksjonshemming der det er mulig. Målet er også at du ved gjenopptrening kan bli så bra at du kan bo hjemme, eller i tilpasset omsorgsbolig.

Et mål med avlastningsplass er at de pårørende som følger deg opp hjemme, skal få et "pusterom" i en hektisk hverdag, og et slikt opphold kan medvirke til at du kan bo lengre hjemme.

 

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er for de som har behov som ikke kan dekkes i eget hjem, men som ikke har behov for langtidsplass. Det er alltid mulig å få tak i personale som jobber i tilknytning til omsorgsboligene. Omsorgsboligene leies fra kommunen. 

 

 

LangtidsplassSofiatinden  .jpg"

For at det skal blir så hjemlig som mulig for deg, kan du ta med personlige ting til avdelingen. Det kan for eksempel være møbler, bøker,TV, radio, blomster til rommet, duker, bilder og annet som betyr mye for deg. Men tenk på at beboeren og pleierne skal fungere i rommet, og at det skal være greit å holde rent.

 

Disponering av kontantytelser (trygdepenger) .De som på grunn av sin psykiske helsetilstand ikke er i stand til å disponere sine trygdeytelser selv, får dette ivaretatt av boformens ledelse. Denne beslutningen blir fattet av tilsynslege og enhetsleder. Det blir ført eget regnskap som blir kontrollert av revisjon. Nærmere opplysninger fås hos enhetsleder.

Når pasienter får vedtak om korttidsopphold som varer utover 60 døgn fra innleggelsesdato, eller du blir direkte innlagt på langtidsopphold, trekker trygdekontoret 75 % av inntekter i folketrygden. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp (f.eks. renteinntekter), betales inntil 85 %. Det blir fattet skriftlige vedtak angående størrelsen på trekket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Lyngen kommune.pdf

 

Tiltaksteamet.

Tiltaksteamet er organet som fatter beslutning om institusjonsplass og tildeling av boliger, rehabilitering og flytting til annet omsorgsnivå. Klager sendes til det organ som har fattet vedtak og klagefrist er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt med koordinator for tiltaksteamet, fysioterapeut, ergoterapeut, enhetslederne i hjemmetjenesten (Indre og ytre), enhetslederne på Lyngstunet (langtid, korttid og psykisk helse), kommunelege som faste medlemmer. I tillegg blir andre fagfolk kalt inn ved behov.

Det er et eget tiltaksteam som behandler saker som omhandler barn og unge. Fast deltar koordinator for tiltaksteamet og ergoterapeut. For øvrig innkalles fagfolk som er relevante for sakene som skal tas opp.