Ikke søknadspliktige byggetiltak

Plan- og bygningsloven § 20-5 og SAK10 Kap.4.


En rekke mindre tiltak kan føres opp uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse.

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

Tiltak som er unntatt søknadsplikt må være i samsvar med plan- og bygningsloven. Unntak for søknadsplikt er regulert i Pbl § 20-5 og SAK10 Kap.4. Det forutsettes også at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området.

Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at det bygges ihht lovverket og reguleringsplaner.

Når man har ført opp en bygning eller tilbygg skal dette meldes fra om til kommunen slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett 5188 fra Direktoratet for Byggkvalitet kan benyttes. Det må legges ved situasjonsplan.

Tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor du som privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak er garasjer, terrasser og tilbygg.


Komplett søknad skal være ihht byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4.


Enklere søknadsskjema for privatpersoner:
Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner.

Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Trykk på linken så finner du en oversikt :

 https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/enklere-soknadsskjemaer-for-privatpersoner/

Tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av en profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet. Det finnes tre forskjellige søknadsformer.

Veiledninger - Ett-trinns søknad (plan- og bygningsloven § 20-1) og søknad i to trinn: Rammetillatelse (Trinn 1) og Igangsettingstillatelse (Trinn 2)

Selvbygger

Du kan stå som ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, dvs. ha personlig ansvarsrett for søknadspliktig byggetiltak. Du må sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven samt underliggende regelverk.

Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele, eller deler av, arbeidet, mens du har hjelp av et firma til søking og prosjektering av tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Videre må tiltaket være til eget bruk. Eksempler på slike tiltak kan være:

  • Enebolig/fritidsbolig
  • Deler av bolig/fritidsbolig
  • Grunnmur
  • Innvendige arbeider

Se nærmere på veiledning til byggesaksforskriften SAK10 § 6-8.