Byggetiltak unntatt søknadsplikt, pbl § 20-5

Plan- og bygningsloven § 20-5 og SAK10 Kap.4.
En rekke mindre tiltak kan føres opp uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse, men eneklte forutsetninger må være oppfylt. Du finner link til veileder på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet her.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt må være i samsvar med plan- og bygningsloven. Unntak for søknadsplikt er regulert i Pbl § 20-5 og SAK10 Kap.4. Det forutsettes også at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området.

Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at det bygges ihht lovverket og reguleringsplaner.

Når man har ført opp en bygning eller tilbygg skal dette meldes fra om til kommunen slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett 5188 fra Direktoratet for Byggkvalitet kan benyttes. Det må legges ved situasjonsplan.

Tiltak uten ansvarsrett, pbl § 20-4

Tiltak hvor du som privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak er garasjer, terrasser og tilbygg.

Komplett søknad etter pbl §20-4 og SAK10 kap.5 

Enklere skjemaer for privatpersoner for mindre byggeprosjekter og veiledning finner du på direktoratet for byggkvalitet sine sider her .

 

Søknadsblankett uten ansvarsrett for søker, blankett 5153

 

Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156

 

Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000

 

Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE m.fl.

 

Evt. søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves begrunnet søknad, jfr Pbl §19-1.

 

Signatur

Tiltak med ansvarsrett, pbl § 20-3

Større tiltak krever at søknad sendes inn av en profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet, fra fritidsbolig til bolig mv.

Komplett søknad etter Pbl §20-3 og SAK10 kap.5:

 

Søknadsblankett med ansvarsrett for søker.

Blankett for ett-trinns søknad 5174 og 5175 for to-trinns søknad 5174 og 5151.

 

Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156. Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt.

 

Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000. Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater

 

Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)

 

Evt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand).

 

Gjennomføringsplan. Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Blankett 5185.

 

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med relevant dokumentasjon. Blankett 5181.

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE mm.

 

Evt søknad om dispensasjon. Krever begrunnelse jfr Pbl §19-1.

 

 

Signatur

 

Man kan også søke om å få stå som selvbygger.