Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor heller ikke påklages. I forhold til "Lov om stadsnavn" §10 gis det klageadgang på skrivemåten.Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til: Lyngen kommune. Strandveien 24. 9060 Lyngseidet. Eller: post@lyngen.kommune.no

Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:

Mellavika

Trollnesbukta

Langvollhaugen

årøybukt.PNG