Reglementet er overordnet og styrende både for folkevalgte organer og administrasjonen.

Formålet med et økonomireglement er å

  1. bidra til at kommunen forvalter økonomien slik at økonomisk handleevne blir ivaretatt over tid

  2. sørge for tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging ved hjelp av økonomisk styringsinformasjon

  3. bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen som sikrer god ressursutnyttelse og god kontroll

 

Vedlegg: Økonomireglement Lyngen kommune - Del I