Hvordan påvirkes eiendomsskatt og kommunal prissetting av en eventuell kommunesammenslåing?

Kommunene i både Lyngenfjord- og storkommunealternativet har i dag ulikt nivå på eiendomsskatt og andre gebyrer. Ved en eventuell kommunesammenslåing må nivået på både eiendomsskatt og øvrige avgifter i den nye storkommunen harmoniseres.

Hvordan vil en inntreden i en ny storkommune med Tromsø som kommunesenter påvirke tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms?
En ny storkommune kan ikke forvente tilhørighet innenfor tiltakssonen. Regjeringen har imidlertid besluttet at personrettede ordninger knyttet til nedskriving av studielån, fritak for el-avgift på forbruk og redusert personbeskatning skal videreføres for innbyggere i Lyngen, Storfjord og Karlsøy, også etter en sammenslåing i storkommunealternativet.

Hvilken arbeidsgiveravgift får en ny storkommune med Tromsø som kommunesenter?

Gjeldende satser for arbeidsgiveravgift for de fem kommunene i storkommunealternativet blir videreført til og med 2020, når satsene skal revideres. Det synes ikke urimelig å anta at en sammenslått storkommune da vil havne i sone 4a, og dermed få samme arbeidsgiveravgift som Tromsø har i dag (7,9 %).

Hvilke konsekvenser får en kommunesammenslåing for kommunens tjenester?

En sammenslåing vil i liten grad påvirke kommunens tjenester, i alle fall på kort sikt. Innbyggernes tilgjengelighet til tjenestene vil i stor grad avhenge av hvilken organisasjonsmodell som velges. I utredningen av storkommunealternativet anbefales det at de store førstelinjetjenestene som grunnskole, barnehage, kommunehelse, samt pleie og omsorg lokaliseres på samme sted som i dag. Samtidig anbefales en stor grad av samlokalisering av administrative tjenester og tjenester som ikke er avhengige av geografisk nærhet til brukerne. Dersom dette kombineres med en satsing på digitalisering og begrensede servicetorg, unngår man at innbyggernes tilgjengelighet til tjenestene reduseres.

Når blir det bestemt om det blir kommunesammenslåing eller ei?

Kommunestyret tar etter all sannsynlighet stilling til om vi går videre i prosessen med enten Lyngenfjord- eller storkommunealternativet i desember 2015. En eventuell forhandlingsperiode starter på nyåret, og forventes å vare til i mai 2016. Endelig vedtak om eventuell kommunesammenslåing fattes i juni 2016.

Hva vil det si at kommunene går inn i en eventuell forhandlingsperiode første halvdel av 2016?

Dersom kommunestyret i desember 2015 sier ja til å gå videre i prosessen med enten Lyngenfjord- eller storkommunealternativet, går vi inn i en forhandlingsperiode på nyåret. Denne forventes å vare til i mai 2016. Her blir man enig om alle detaljer rundt en kommunesammenslåing.

I tilfelle sammenslåing, hva skal den nye kommunen hete?
Navn på den nye kommunen, uavhengig av hvilket alternativ som velges, avklares i løpet av forhandlingsperioden. Det samme gjelder kommunevåpen. 

Hvilken styringsmodell får en ny kommune?

Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Karlsøy styres etter formannsskapsprinsippet, mens Tromsø har innført en parlamentarisk styringsmodell. En sammenslåing i Lyngenfjordalternativet påvirker ikke dagens styringsmodell overhodet. Hvilken styringsmodell en eventuelt ny storkommune får avklares i løpet av forhandlingsperioden.

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Spør oss gjerne på Facebook.
 

Flere detaljer finner du også i utredningen av storkommunealternativet - link til PDF -

Utredningen av Lyngenfjordalternativet ferdigstilles i oktober 2015.