Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke som kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for.

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser.

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kap 8.

 

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og

brukerombudet.

 

Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder:

•Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester

•Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten

•Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker

•Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage

•Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken

din

•Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det

•Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade

•Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

 

Kontaktinformasjon:

Pasient- og brukerombudet i Troms

Postboks 6603

9296 Tromsø

 

Besøksadresse: Strandvegen 13 (Fylkeshuset)

e-post: troms@pasientogbrukerombudet.no

Vår nettside: www.pasientogbrukerombudet.no

 

pasientbrukerombud_500x354.jpg