Lyngstunet helse- og omsorgssenter

Lyngstunet helse- og omsorgssenter byr på verdifulle muligheter til å videreutvikle tjenestene for å oppnå en samordnet og fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste i Lyngen kommune!

Lyngstunet ble tatt i bruk 1.10.05.

 

 

Informasjon Lyngstunet :                       

tlf  77 71 17 00

Tlf til kl. 2200

Tlf. fra 22.00-0730

tlf  77 71 17 30 / 77 71 17 27

tlf. 77711734

Adresse: Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet

        

 

 

ByggetLyngstunet   front.jpg"

I første etasje: fysioterapi, ergoterapi, legekontor, helsestasjon/jordmor, administrasjon, kjøkken og vaktmester.

 

I andre etasje: omsorgsboliger (7), langtidsplasser(24), korttid/rehabilitering/avlastning (6)

 

I tredje etasje: omsorgsboliger (24), hjemmetjenesten

 

 

 

 

Et levende hus - til trivsel for alle!

Det skal være fokus på bomiljøet på Lyngstunet, der målet er å skape en hjemlig atmosfære og et dagligliv som gir innhold og gode opplevelser.

Målet er å skape møteplasser og aktiviteter på senteret, både når det gjelder hjemmeboende og beboere på Lyngstunet. 

 

Det er om å gjøre å få et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette vil bidra til liv i huset, samtidig som lag og foreninger kan ha møtevirksomhet i huset. Her har alle noe å vinne!

Sykehjemsforeningen/Pasientenes velferdskasse arrangerer ulike tilstelninger som gudstjenester, trim, kaffekos m/allsang og underholdning. Dette blir annonsert ved oppslag rundt på huset. Solfest og førjulsfest blir annonsert i dagspressen.

For mer informasjon om Pasientenes velferdskasse, klikk på linken nedenfor.

Generell informasjon:

Når du mottar hjemmesykepleie eller langtidsplassJiekkivarri   stue  .jpg" vil du få din egen brukeransvarlig sykepleier. Hun har ansvaret for å legge forholdene til rette sammen med deg. Pårørende kan henvende seg til henne dersom de har noen spørsmål eller ønsker. Det er alltid hyggelig når pårørende viser omtanke og besøker sine nærmeste. Ved samarbeid og god dialog kan vi utvikle oss og skape trygghet og trivsel for beboere.

 

Rehabilitering/korttid/avlastning

Målet er at behandling skal motvirke funksjonstap, stanse (hindre) funksjonshemming der det er mulig. Målet er også at du ved gjenopptrening kan bli så bra at du kan bo hjemme eller i tilpasset omsorgsbolig.

Et mål med avlastningsplass er at de pårørende som følger deg opp hjemme, skal få et "pusterom" i en hektisk hverdag og et slikt opphold kan medvirke til at du kan bo lengre hjemme.

Orientering om vederlag for opphold i sykehjem. Sosial- og helsedepartementet har i medhold av lov fastsatt forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Kommunen tar betaling for dag- eller nattopphold. Beløpets størrelse fastsettes av departementet.

 

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er for de som har behov som ikke kan dekkes i eget hjem, men som ikke har behov for langtidsplass. Det er alltid mulig å få tak i personale som jobber i tilknytning til omsorgsboligene. Omsorgsboligene leies fra kommunen. Ved fall i funksjonen kan det bli nødvendig å flytte fra omsorgsboligen over til langtidsplass.

Se vedlagt informasjon om omsorgsboligene.

 

 

 

 

LangtidsplassSofiatinden  .jpg"

For at det skal blir så hjemlig som mulig for deg, kan du ta med personlige ting til avdelingen. Det kan for eksempel være møbler, bøker,TV, radio, blomster til rommet, duker, bilder som betyr mye for deg. Men tenk på at beboeren og pleierne skal fungere i rommet, og at det skal være greit å holde rent.

 

Disponering av kontantytelser (trygdepenger) .De som på grunn av sin psykiske helsetilstand ikke er i stand til å disponere sine trygdeytelser selv, får dette ivaretatt av boformens ledelse. Denne beslutningen blir fattet av tilsynslege og enhetsleder. Det blir ført eget regnskap som blir kontrollert av revisjon. Nærmere opplysninger fås hos enhetsleder.

Når pasienter får vedtak om korttidsopphold som varer utover 60 døgn fra innleggelsesdato, eller du blir direkte innlagt på langtidsopphold, trekker trygdekontoret 75 % av inntekter i folketrygden. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp (f.eks. renteinntekter), betales inntil 85 %. Det blir fattet skriftlige vedtak angående størrelsen på trekket. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Lyngen kommune.pdf

 

Tiltaksteamet.

Tiltaksteamet er organet som fatter beslutning om institusjonsplass og tildeling av boliger, rehabilitering og flytting til annet omsorgsnivå. Klager sendes til det organ som har fattet vedtak og klagefrist er tre uker etter at vedtak er mottatt.

Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt med koordinator for tiltaksteamet, fysioterapeut, ergoterapeut, enhetslederne i hjemmetjenesten (Indre og ytre), enhetslederne på Lyngstunet (langtid, korttid og psykisk helse), kommunelege som faste medlemmer. I tillegg blir andre fagfolk kalt inn ved behov.

Det er et eget tiltaksteam som behandler saker som omhandler barn og unge. Fast deltar koordinator for tiltaksteamet og ergoterapeut. For øvrig innkalles fagfolk som er relevante for sakene som skal tas opp.

Pasientenes velferdskasse

INFORMASJONSSKRIV VEDRØRENDE

VELFERDSKASSE FOR BEBOERE VED LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER

 

Velferdskasse for beboere ble opprettet i 1987. Da kalt pasientenes velferdskasse.

Ordningen skal gi pasienter/beboere muligheter for å kunne delta i sosiale og kulturelle aktiviteter som kan være med på å gi dem et positivt avbrekk i en ellers ensformig tilværelse. Det har bare vært positive erfaringer av denne ordningen etter at den ble oppstartet.

 

Ordningen er regulert etter ”Kommunehelsetjenesteloven § 6-8 punkt 2, samt ”Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie”, 11. des. 1988 nr. Kap. III

Det er utarbeidet egne vedtekter for ordningen. Det er eget styre for ordningen bestående av representanter fra pårørende, beboer/pasient, ansatte, Sykehjemsforeninga og enhetsleder.

Årsmøtet setter opp budsjett og legger planer for aktiviteter i året som kommer.
Det er viktig at flest mulig som kan ha glede av å delta i aktiviteter er med i ordningen, da blir mulighetene større for flere kulturelle tilbud for beboerne våre.

 

Midlene brukes til følgende:

Arrangere turer, reiser med Sykehjemsforeningens/Lyngen kommunes buss, tilstelninger, solfest, vårfest, høstfest, førjulsfest, underholdning fra bygda, eventuelt tilreisende, kassetter for allsang, bingo, filmfremvisning, ta bilder, vise film fra turer beboerne er med på, noe godt til kaffen på aktivitetsdagene, eller når det er noe annet som beboerne vil feire, eks. fødselsdager etc.

 

Midlene skal brukes til beboernes/pasientens beste, og de som vil delta har trekk på kr. 100,- pr. måned. Pengene tilhørende Velferdskasse for beboere overføres egen konto i Sparebanken Nord-Norge. Bruk av midlene er underlagt de samme regler mht. regnskapsføring og revisjon som for pasientregnskap for øvrig.

 

Mer informasjon om ordningen kan gis om ønsket. Ta kontakt med enhetsleder eller representant for ansatte, Ingebjørg Mihlan.

Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og

rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for

å bedre kvaliteten i tjenestene. Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke som

kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har

behov for.

 

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes

det er vanskelig å ivareta egne interesser.

 

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kap 8.

 

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og

brukerombudet.

 

Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder:

•Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester

•Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten

•Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker

•Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage

•Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken

din

•Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det

•Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade

•Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

 

Kontaktinformasjon:

Pasient- og brukerombudet i Troms

Postboks 6603

9296 Tromsø

 

Besøksadresse: Strandvegen 13 (Fylkeshuset)

e-post: troms@pasientogbrukerombudet.no

Vår nettside: www.pasientogbrukerombudet.no

 

pasientbrukerombud_500x354.jpg