Dyrka jord er en grunnleggende, men begrenset ressurs. Jorda er grunnlaget for matproduksjon og en viktig del av kulturlandskapet. Eieren av jordbruksareal har et viktig forvalteransvar i denne sammenheng. Tilgang på nok areal i nærheten av gårdens driftssenter er viktig for bondens økonomi og gir grunnlag for å drive et lønnsomt landbruk.

Driveplikten er personlig og varig. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at du driver jorda selv eller at du leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom.

Følgende vilkår må oppfylles:

•avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen

•avtalen må være skriftlig

•avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger

•leieavtalen må sendes til kommunen

 

Handlingsplan for landbruket i Lyngen kommune 2017-2019 har definert mål om effektivisering av arealbruken. Et av delmålene omhandler jordleie:

Strategi

Utarbeide nye jordleieavtaler mellom grunneier og leietaker

Mål:

Sikre forutsigbare rammevilkår for partene, arronderingsgevinst, styrke leietakers rettigheter og redusert miljøbelastning.

 

Les mer om prosjektet hos fylkesmannen i Troms og Finnmark:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk/matjord-driveplikt/