Den politiske organiseringen

i Lyngen kommune har vært endret flere ganger i løpet av de siste 10 - 15 åra. Dette for å forsøke å finne fram til den organisasjonsformen som best mulig kan sikre brukerne god service, rask og rettssikker behandling og god kvalitet på tjenestene. Dette innebærer bl.a. at beslutninger tas på et så lavt nivå som mulig i administrasjonen eller i utvalgene. Gjennom tilbakerapporteringer til de øverste politiske organene gis det muligheter både for overprøving av enkeltvedtak og for kursendringer på generell basis for de ulike tjenestene. Dagens politiske organisering er justert opp igjennom årene.

 

Kommunestyret

har 19 medlemmer. og sammensetningen etter valget i 2019 er slik:

  • Lyngen Tverrpolitiske liste, 5 representanter
  • Lyngen Arbeiderparti, 3 representanter
  • Lyngen Høyre, 3 representanter
  • Lyngen Kristelig Folkeparti, 3 representanter
  • Lyngen Senterparti, 2 representanter
  • Samhold Lyngen, 1 representant
  • Lyngen Fremskrittsparti, 1 representant
  • Miljøpartiet De Grønne 1 representant

De representerte partiene velger medlemmer til de ulike utvalgene. Ordfører og varaordfører velges blant medlemmene i formannskapet.

 

Formannskapet
har 7 medlemmer. I økonomi-, plan- og klagesaker er formannskapet overordnet de andre utvalgene. Formannskapet har imidlertid også ansvar for egne saksfelt og fungerer da på linje med de andre utvalgene.

Formannskapets medlemmer er dessuten arbeidsgiversidens representanter i det partssammensatte personal- og arbeidsgiverutvalget og er også klagenemnd.

Næringsutvalget
består av 7 medlemmer; 4 politikere og 3 fra Lyngen næringsforening. Utvalget behandler bl.a. søknader til næringsfondet.

Råd for folkehelse

er i Lyngen en sammenslutning av eldrerådet og råd for folkehelse. Rådet har 5 medlemmer; 2 fra pensjonistforeningene, 2 fra interesseorganisasjonene for funksjonshemmede og en politiker. Kommunestyret velger leder og nestleder, samt fastsetter mandat for rådet. Det skal være et rådgivende organ i alle kommunale saker som vedkommer eldre og funksjonshemmede, og skal ha saker til behandling før endelig vedtak fattes. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Veiledning

 

Ungdomsrådet

består av 11 medlemmer . Medlemmene velges blant elever i kommunens skoler, Nordkjosbotn videregående skole, klubbene og uavhengige eldre. Ungdomsrådet skal være et kontaktorgan for ungdom. Det skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. Ungdomsrådet har møte- og talerett med to representanter i kommunestyret og en representant i Formannskap og Levekårsutvalget.

 

Kontrollutvalget

består av 5 medlemmer . Utvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets vegne.

 

Levekårsutvalget

har 7 medlemmer. Det har ansvaret for barnehager, grunnskoler, voksenopplæringen, sykehjem, bosentra, hjemmetjenester, legetjenester, sosiale tjenester, ungdomsklubb, kultur og fritid.

 

Personal- og arbeidsgiverutvalget

er et partssammensatt utvalg på 10 medlemmer. Kommunen som arbeidsgiver har 7 representanter (formannskapets medlemmer) og de kommuneansatte er representert gjennom sine fagforeninger med 3. Utvalget har ansvaret for å ta initiativ og følge opp de oppgaver kommunen har som arbeidsgiver.

 

Arbeidsmiljøutvalget

er et partssammensatt utvalg på 10 medlemmer. Her har Lyngen kommune som arbeidsgiver 5 representanter og de kommuneansatte er representert gjennom sine fagforeninger med 5. Utvalget har ansvaret for å ivareta og følge opp arbeidsmiljølovens bestemmelser overfor kommunens ansatte.

 

Klientutvalget

Består av 5 medlemmer.

Utvalget har ansvaret for pasient- og klientsaker av prinsipiell karakter i henhold til kommunehelseloven og sosialtjenesteloven. Det uttaler seg også i klagesaker etter samme lovgivning før sakene videresendes til klageinstans for endelig avgjørelse.

 

Valgstyret

Består av 5 medlemmer.

Valgstyret har ansvar for planleggeing og gjennomføring av valgene i Lyngen kommune.