Som svar på bestillingen fra regjering og Storting om utredning av ny kommunestruktur for hele landet, har Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner tatt initiativ til et felles utredningsarbeid. I denne prosessen er det foretatt utredning og analyse av «Lyngenfjordmodellen» hvor de tre kommunene slås sammen til en ny kommune med 7150 innbyggere og 3350 km2 areal. De tre kommunene utgjorde fram til 1930 «gamle» Lyngen kommune med felles historisk og kulturelt bakteppe.

Formålet med utredningen har vært å vurdere konsekvenser, fordeler og ulemper ved en sammenslåing av Kåfjord, Lyngen og Storfjord i ny, felles kommune. Rapporten gir en bred analyse av de ulike faktorene som anses relevante for en mulig sammenslåing. Utredningen skal være en del av beslutningsgrunnlaget når kommunene skal fatte vedtak om hvilken kommunestruktur man ønsker i framtiden.

Dersom etablering av en ny «Lyngenfjord kommune» skal skape bedre vilkår for innbyggere og næringsliv sammenlignet med Status Quoalternativet, er kommunene avhengig av å lykkes med å hente ut effektiviseringsgevinster. Dette gjøres enklest innenfor administrasjon, men bør også i en viss grad være mulig i selve tjenesteproduksjonen. Utredningen viser til at i seg selv er ikke de økonomiske gevinstene tydelige nok til at de alene er godt nok argument for en kommunesammenslåing. Samtidig bør kommunene være bevisst endringene som er varslet i kommunenes inntektssystem.

Utredningen peker videre på at de viktigste positive konsekvensene ved en sammenslåing vil være større fagmiljø innenfor de ulike tjenesteområdene, tilgang på mer spesialisert kompetanse, større økonomisk fleksibilitet og muligheten til å bli en sterkere regional aktør. På den andre siden vil også sammenslåingen kunne medføre svakere politisk representasjon fra bygdene og en opplevelse av større avstand til politikere og saksbehandlere. Utredningen viser imidlertid at ulempene ved en sammenslåing kan forebygges gjennom nærdemokratiske tiltak, satsing på digitalisering, samt til en viss grad funksjonsdeling og lokale servicetorg.

Utredningen konkluderer med at totalt ansees fordelene med en sammenslåing i Lyngenfjordmodellen å være større enn ulempene sammenlignet med bevaring av status quo der hver kommune forblir egen kommune.

Rapportkonklusjonen anbefaler at utredningen følges opp i en ny prosess med de involverte kommunene. Utredningsrapporten viser til at den videre prosessen kan bli utarbeidelse av en intensjonsavtale om sammenslåing, som igjen vil ligge til grunn for reelle forhandlinger og prosess fram mot endelig beslutning innen juni 2016.

Ansvarlige utredere i prosessen har vært PwC, Telemarksforskning og Burson Marsteller.

Klikk nednefor for å lese utredningene og samlet vurdering av de tre ulike strukturalternativene.