Fra 01.01.2022 etableres Lyngenfjord Brann og Redning som et brannsamarbeid mellom kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Storfjord vil være vertskommune for det nye samarbeidet.

Vertskommunen skal gjennom brann og redningsvesenet utøve de pålagte krav angitt i Brannlovens §11 med tilhørende forskrifter. Dette omfatter informasjons- og motivasjonstiltak, brannforebyggende tilsyn, ulykkesforebyggende oppgaver, forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, samt sørge for risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

I samarbeidet er det ansatt brannsjef, avdelingsledere, tilsynspersonell og snart også brannforebyggere/ feiere. Kommunene vil hver for seg sørge for sine beredskapsavdelinger, som tidligere.

Nødvendig kontaktinformasjon vil offentliggjøres på nyåret.