Familier med en samlet skattbar inntekt lavere enn 607 750 kr. brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. I tillegg har også familier rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år hvis du/dere samlet har en inntekt lavere enn 583 650 kr. brutto pr. år før 1.august eller 598 825 etter 1.august 2022
 
Hva er redusert foreldrebetaling?
  1. Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede personinntekt . Se forskrift om foreldrebetaling i barnehager
  2. Gratis oppholdstid (kjernetid) 20 t/u for 2, 3-, 4 og 5 – åringer for familier med inntekt under 583 650 kr. 

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens skattepliktige person- og kapitalinntekt per barn. Er denne er under 607 750 kroner (fra januar 2022) kan du dermed søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Er den under 518 833 kroner (fra januar 2022) kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Med husholdning mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet

Gratis kjernetid barnehage

Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (av en hel plass på 45 timer per uke) fra august i det året barnet fyller 2 år og til 3-, 4- og 5-åringer i familier med en inntekt på inntil 583 650 kroner. Ordninger gjelder også for barn med utsatt skolestart. 

 

Søknad
 

Du benytter følgende lenke for å søke: https://barnehage.visma.no/lyngen

For søknader før 1. juni gjelder kommunens vedtak fra august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du har plass i barnehage i Lyngen, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.

Det kan søkes fortløpende og det må søkes for hvert barnehageår.

 

 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Oppvekstavdelinga v/Anette Holst 400 28 559

Den enkelte barnehage v/styrer

Ordinær søknadsfrist

Fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid med virkning fra 15. august er 01. juni hvert år.