Utdyping av punktene:

  1. Har husholdningen lav inntekt, vil det etter søknad gis redusert foreldrebetaling slik at ingen betaler mer enn 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekt.
  2. Fra 1. august 2017 blir det innført mulighet for å søke om gratis kjernetid 20 t/u for 3, 4 og 5-åringer med barnehageplass hvor husholdningens inntekt er lavere enn 533 500 kr. Dette gjelder det barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 5 år.  
  3. Ordningen med gratis kjernetid har hittil kun omfattet 4- og 5- åringer, samt barn barn med utsatt skolestart. Fra 1. august 2016 endres forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Fra denne datoen skal kommunen gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke også for 3- åringer i husholdninger med en samlet personinntekt etter skattelovenkapittel 12, og skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av stortinget.

For punktene over gjelder følgende:

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret.

Søknad
Foresatte må selv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er selvangivelse.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du har plass i barnehage i Lyngen, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.

Det må søkes for hvert barnehageår. Moderasjonen vil gjelde fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunkt. Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 3-, 4 og 5-åringer vil gjelde ut barnehageåret 2018 – 2019.

Om det er søkt redusert foreldrebetaling tidligere i 2018 med vedlagt inntektsdokumentasjon, trengs det ikke legges ved dokumentasjon på søknad om gratis kjernetid for 3-, 4 og 5-åringer.

Hvilke inntekter skal regnes med?
All skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen. Selvangivelse, evt. dokumentasjon for inntekt som ikke framkommer av selvangivelsen, må vedlegges.
Hvis det ikke foreligger selvangivelse for 2017, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter.  Inntektsberegningen kan bli etterprøvd.

Søknad vedlagt dokumentasjon sendes til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet eller leveres direkte i kommunens servicetorg. Søknaden må være fullstendig med påkrevet dokumentasjon før den behandles, elles vil den returneres.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Oppvekstavdelinga v/Anette Holst 40028559

Servicekontoret v/Aud Haugen 40028503

Det skal kun søkes om redusert foreldrebetaling for eldste barn i barnehage.

 

Ordinær søknadsfrist

Fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid med virkning fra 15. august 2018 er 01.06.2018.