Familier med en samlet skattbar inntekt lavere enn 574 750 kr. brutto pr. år, kan søke om redusert betaling. I tillegg har også familier rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år hvis du/dere samlet har en inntekt lavere enn 566 100 kr. brutto pr. år fra 1. august 2020.
 
Hva er redusert foreldrebetaling?
  1. Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede personinntekt . Se forskrift om foreldrebetaling i barnehager
  2. Gratis oppholdstid (kjernetid) 20 t/u for 2, 3-, 4 og 5 – åringer for familier med inntekt under 566 100 kr. Søknadsskjema  finner du herHusk å legge ved selvangivelsen og annen etterspurt dokumentasjon.

         

Har husholdningen lav inntekt, vil det etter søknad gis redusert foreldrebetaling slik at ingen betaler mer enn 6 % av husholdningens samlede skattbare inntekt.

20 timer gratis oppholdtid (kjernetid) for barnehageplass hvor husholdningens inntekt er lavere enn 566 100 kr. Dette gjelder det barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 2 år.       

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Om samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret.

Søknad
Foresatte må selv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er selvangivelse.

For søknader før 1. juni gjelder kommunens vedtak fra august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du har plass i barnehage i Lyngen, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.

Det kan søkes fortløpende og det må søkes for hvert barnehageår.

Om det er søkt redusert foreldrebetaling tidligere i 2020 med vedlagt inntektsdokumentasjon, trengs det ikke legges ved dokumentasjon på søknad om gratis kjernetid for 2, 3-, 4 og 5-åringer.

Hvilke inntekter skal regnes med?
All skattepliktig person- og kapitalinntekt for husholdningen skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen. Selvangivelse, evt. dokumentasjon for inntekt som ikke framkommer av selvangivelsen, må vedlegges.

Hvis det ikke foreligger selvangivelse for siste år, må det leveres annen dokumentasjon som inkluderer informasjon om samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres lønnsslipp som tegner det riktige bilde av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter.  Inntektsberegningen kan bli etterprøvd.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Oppvekstavdelinga v/Anette Holst 400 28 559

Servicekontoret v/Aud Haugen 400 28 503

Ordinær søknadsfrist

Fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid med virkning fra 15. august er 01. juni hvert år.