Referat fra politirådsmøtet 10.01.2019.

Til stede: Ordfører Dan Håvard Johnsen, rådmann Stig Kjærvik, Sølvi Jensen (Ap), regionlensmann Ole Johan Skogmo, Øistein Nilsen og kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen (sak 2) Kjell Nordli (sekretær)

Sak 1: Ny regionlensmann Ole Johan Skogmo ble ønsket velkommen, og han redegjorde for sin faglige bakgrunn og for målet for politiarbeidet i regionen og i Lyngen. Nærpolitireformen gjør at polititjenestemennene(-kvinnene) er mobile og kan i prinsippet utføre polititjenesten fra bilen. I tillegg uttrykte han som et mål å få ansatt flere lokale tjenestemenn. Det kunne derfor bli spørsmål om kommunen kunne stille opp med bolig + garasje for bil. Kommunen må bli en attraktiv kommune å søke seg til.

Sak 2: Samarbeidsavtale politi/kommune.

Samarbeidsavtalen mellom politi/kommune som nylig er vedtatt er en rammeavtale som gjelder hele landet, og som gir føring på hvilke områder det skal være fokus på. I tillegg må hver kommune utarbeide spesielle mål/tiltak i sitt område.

Spørsmålet for kommunen blir hvordan man skal samarbeide om de ulike områdene, og hvordan skal dette føres videre til politisk nivå. Politirådet mener det er viktig at prioriteringen for Lyngen kommune gjøres kjent for politikerne/kommunestyret.

Det ble derfor bestemt at det skal nedsettes et arbeidsutvalg bestående av ulike fagfolk i kommunen med utgangspunkt i eksisterende ressursgruppe, og hvor politiets kontaktperson Øistein Nilsen deltar. Kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen har ansvar for å kalle inn til første arbeidsmøte.

I diskusjonen som fulgte ble det nevnt spesielle problemstillinger hvor også yngre personer er involvert, og hvor det er avgjørende å sette i verk tiltak så tidlig som mulig.

Når krimbildet for 2018 er klart, vil regionlensmannen presentere dette for kommunen. Han ønsket også å delta på et kommunestyremøte for presentasjon at krimbildet og hvordan politiet vil arbeide i kommunen/regionen jfr. omorganiseringen.

Sak 3: Referatsaker:

  • Det har vært korrespondanse mellom politi/kommune i forbindelse med hundehold i kommunale boliger. Saken er løst i minnelighet hvor også beboerne i aktuelt område er orientert.
  • Kommunen har oppdatert politivedtekten. Den er nå til stadfestelse i Politidirektoratet.

Sak 4: Ulovlig bilkjøring:

Politiet kunne opplys om en hendelse hvor en ung person (ikke myndig) hadde stjålet bil. Følges opp.

Sak 5:

Neste møte:

Innkalles til møte når krimbildet for 2018 er klart. Kommunestyret har sitt møte 25. april og dette ser ut til å bli en sannsynlig dato.

 

Kjell Nordli