Til stede: Dan Håvard Johnsen, Leif Lintho, Øystein Nilsen, Sølvi Jensen

Og Liv Merethe Sørensen (sak 1).

 

Sak 1. Samarbeid helsetjeneste – politi

Det har i tidligere politirådsmøte vært drøftet hvordan politiet og kommunen

(les helsetjenesten) kunne samarbeide bedre for å fange opp hendelser og

vanskelige problemstillinger tidligere slik at man evt. kan forebygge at

uønskede hendelser skjer.

Kommunalsjefen kunne fortelle at det har vært et møte med ledelsen i kommunen

og legetjenesten. Politirådet mener beste løsning på denne saken er at det blir oppnevnt en fra kommunen og en fra

politiet som skal være kontaktpersoner vedrørende dette, og sørge for at viktig og

nødvendig informasjon blir gitt så tidlig som mulig.

 

Sak 2: Ny politivedtekt for Lyngen kommune.

Politidirektoratet ber i rundskriv kommunene oppdatere sine politivedtekter.

Nytt forslag for Lyngen er utarbeidet, og vil bli sendt til høring, for senere å bli

vedtatt i kommunestyre og stadfesting av Politidirektoratet.

Det er noen nye spørsmål i det nye forslaget som må avklares i forhold til gjeldende vedtekt  fra 2015.

 

Sak 3 evt:

·         I forhold til hendelser på boligområdet, ble det stilt spørsmål om boligreglementet

var «up to date». Tas opp på neste møte.

·         Någjeldende samarbeidsavtale mellom kommunen og politiet er fra 2007. Det er behov for

revisjon av denne, og saken vil bli drøftet på neste møte.

 

Sak 4: Neste møte: blir i november.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Kjell Nordli

sekretær

 

Lyngen kommune –alpekommunen i nord

Tlf. 47 40028545 - + 47 91572136

 

mailto: kjell.a.nordli@lyngen.kommune.no