Denne informasjonen var på kommunens heimeside i mai 2017, men i denne utgaven er det henvist til V/0732 B som gjelder for søknader i 2018.  I tillegg er søknad om idrettsfunksjonell godkjenning tatt med.

 

Alle som har mer eller mindre fastlagte planer for framtidige investeringer innafor tiltakene som er listet opp i vedlegget, fylle ut registreringsskjemaet og sende det til Lyngen kommune innen fristen. Dersom finansieringa skal skje med spillemidler, tiltakene registreres i handlingsplanen for «Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturhus og kulturminner 2017-2024» og prioriteres. Arbeidet med rulleringa av planen er i gang og må være ferdig før søknadene om spillemidler behandles av kommunen ved årsskiftet for at søknadene skal behandles videre av fylkeskommunen.

Det er derfor viktig at svarfristen overholdes.

Les mer om spiller midler her

I kulturminnedelen av Kommunedelplanen skal plangruppa foreslå kulturminner som Lyngen kommune skal ha særlig fokus på og sørge for at de vedlikeholdes og gjøres tilgjengelig samtidig som de bevares.  Plangruppa ønsker at innafor alle grendeutvalgsområdene skal slikt arbeid skje.

Vi ber derfor om at lag og foreninger foreslår hvilke kulturminner som bør ha slik status i kommunen.

 

NB! De som allerede har sendt inn skjemaet i juni, trenger ikke sende nå.  Innsendingsfrist 17.september 2017.

 

Har dere tiltak som det skal søkes om spillemidler til for 2018 og det ikke er søkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for eller forhåndsgodkjenninga blir mer enn 2 år gammel, må dere søke om forhåndsgodkjenning snarest og senest 1.oktober 2017.  Kommunens idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenning må foreligge før byggestart. Prosjektet må være med i «Kommunedelplanen for idrettsanlegg, fysisk aktivitet……..»

Innsendingfrist: 1.oktober  2017.

 

Hans Ove Samuelsen                                                                                                             Hege Sørensen

Prosjektleder for kommunedelplanen.                                                                                     Kulturkonsulent