Med hjemmel i Forskrift om snøscooterløyper, Lyngen kommune (2007), § 3 er kommunen ansvarlig for stenging av løypa i perioder av hensyn til reindrift. Fylkesmannen kan også stenge løyper på kort varsel.

 

Ittunjarga reinbeitedistrikt har begynt å kjøre rein til sommerbeite på Lyngenhalvøya. Årets beitekrise gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å abortere dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre.

 

Ettersom reinen er blitt foret hele vinteren med snøscooter vil de følge snøscootere som kjører i løypenettet i denne perioden. Det gir uheldige konsekvenser med at dyrene sprer seg til andre uønsket områder istedenfor å holde seg samlet hvor de blir tilleggs foret.

Det bes om at folk tar generelt hensyn i en sårbar periode».