Særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring

Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

Du kan lese mer om retten til særskilt språkopplæring på UDIR sine nettsider:

Har eleven rett til særskilt språkopplæring? (udir.no)

Samiskopplæring

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Påmeldingsskjema Samisk

Du kan lese mer om retten til samisk opplæring på følgende nettsider:

Samisk i skolen (udir.no)

Samisk opplæring | Sámegiela oahpahus | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kvensk/finsk opplæring

Elever i grunnskolen i Troms og Finnmark har rett til opplæring i finsk som andrespråk hvis minst tre elever med kvensk-finsk bakgrunn krever det.

Påmeldinsskjema finsk/kvensk

Du kan lese mer om retten til opplæring i kvensk/finsk på følgende nettsider:

Kvener/norskfinner (udir.no)

Finsk som andrespråk | Statsforvalteren i Troms og Finnmark