Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune, Troms og Finnmark ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Forskriften gjelder alle husstander med private avløpsanlegg som har innlagt vann i Lyngen kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 personekvivalenter (pe), jf. forurensningsforskriftens § 12-1. Etter forurensningsloven har kommunen plikt til å føre tilsyn på alle mindre avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. I Lyngen kommune ligger ansvaret for tilsyn hos avdelingen for Teknisk drift.

Avløpsvann inneholder bakterier, virus, legemiddelrester og andre smittestoffer, og utslipp av urenset avløpsvann kan fører til lokal forurensning og smittefare. Tilsyn med mindre avløpsanlegg er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i vassdrag og kystområder og for å sikre brukerinteresser (drikkevann, rekreasjon, bading, fisking m.m.) i kommunen.

Fysisk kontroll av hvert enkelt anlegg er en del av tilsynsarbeidet. I Lyngen kommune fins det over 800 mindre avløpsanlegg, og det er planlagt at utføre cirka 140 fysiske tilsyn per år i løpet av en seksårsperiode. Når tilsyn skal gjøres på ditt anlegg får du brev fra kommunen om dette.

Tilsynsområde 2021

I 2021 skal tilsyn gjennomføres i området Ytre Karnes til Kvalvik. Huseiere med private avløpsanlegg innen dette område skal få ett fysisk tilsynsbesøk av kommunen under løpet av sommer/høst 2021.

Den enkelte anleggseier får nærmere beskjed om tilsynsdato i eget brev. Dersom du ønsker å være til stede ved tilsynet, og dato ikke passer, ber vi deg om å ta kontakt med ansvarlig og avtale tid og dag. Tilsynene kan gjøres uten eller sammen med huseier. Det er viktig at anlegget er tilgjengelig for oss når vi kommer ut, merk gjerne avløpstanken hvis du ikke er hjemme ved besøk.

 67yNq 179bGQ 18E 9fRcB 2N 25tzGrVjet 1rRGHAfOa 8UUZD 38CxFMLVAsXQybdGbBbq 1Ew 4Vt 7L 6HveMW Q 0XMNzjU 46el 0HbgWXJojk 0ZHpK F 3 pr TfDfFug 6afXowAAAABJRU 5ErkJggg==

Tilsynsområde 2021. Ytre Karnes til Kvalvik. © 2021 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti

Hvordan og når gjør vi tilsyn?
Når vi besøker ditt avløpsanlegg vill vi kontrollere alle deler i anlegget, slik at vi kan se hvordan anlegget fungere. Utforminga av avløpsanleggene kan variere i hvert enkelt anlegg. Det som kontrolleres ved tilsyn er blant annet; kumlokk, slamavskiller, pumpekum, fordelingskum, peilerør og utslippspunkt. Vi tar bilde av anlegget og fyller ut sjekkliste for vurdering av avløpsanlegget. Tilsynene gjøres kun utendørs og tar i gjennomsnitt 20-30 min.

Hva skjer etter tilsynet?
Etter tilsynet gjør vi en vurdering om ditt avløpsanlegg oppfyller regelverkets krav. Denne vurderingen oppsummerer vi i en skriftlig tilsynsrapport som vi sender til deg. Hvis du mener tilsynsrapporten inneholder faktiske feil, eller har andre kommentarer og tillegg kan du gi en skriftlig tilbakemelding til kommunen om dette.

Hvis ditt avløp blir godkjent kommer det brev om dette sammen med tilsynsrapporten. Om ditt anlegg må utbedres kommer det pålegg om utbedring, sammen med tilsynsrapporten, og eier må utbedre sitt anlegg.

Kostnad og fakturering for tilsyn
Mindre avløpsanlegg er den enkelte huseiers ansvar. Kommunens kostnader knyttet til saksbehandling er gebyrbelagt og må dekkes av anleggseier. Tilsyn av mindre avløpsanlegg er i Lyngen kommune fullfinansiert av gebyrer og beregnet å koste ca. kr. 2420/ pr tilsyn. Tilsyn faktureres via Avfallsservice og gebyrets størrelse for 2021 er kr. 430 (inkludert 10 kr. i faktureringsgebyr). Dette gebyret betales en gang pr. år, og i år blir gebyret for tilsyn fakturert på 2. kvartals fakturaen fra Avfallsservice AS.

Hvis du har spørsmål ta kontakt:
Anna Maria Axiotou
E-post: anna.maria.axiotou@lyngen.kommune.no
Tlf: 400 28 545
 

Henvisninger
Forurensningsloven Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Lovdata
Forurensningsforskriften kapitel 12 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Lovdata
Lokal forskrift
Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune, Troms og Finnmark, vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune, Troms og Finnmark - Lovdata