Hensikten med tilsyn av private avløpsanlegg er å få en oversikt over tilstanden på de private avløpsanleggene som er i kommunen, og for å oppdage de avløpsanlegg som har behov for oppgradering. I Lyngen kommune er det over 800 private avløpsanlegg, og det er planlagt at utføre cirka 140 fysiske tilsyn per år i løpet av en seksårsperiode.  

Avløpsvann inneholder bakterier, virus, legemiddelrester og andre smittestoffer, og utslipp av urenset avløpsvann kan føre til lokal forurensning og smittefare. Tilsynet på avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles. Tilsyn er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i vassdrag og kystområder og for å sikre brukerinteresser (drikkevann, rekreasjon, bading, fisking m.m.) i kommunen.

Hvem får tilsyn
Fysisk kontroll av hvert enkelt anlegg er en del av tilsynsarbeidet. Hvis boligen din har innlagt vann (offentlig eller privat) og ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning får du tilsyn fra oss. Når tilsyn skal gjøres på ditt anlegg får du brev fra kommunen om dette. Tilsyn gjøres under perioden mai-september.

Hvordan gjøres tilsyn
Ved tilsyn blir det sett på type anlegg og en kontroll av tilstanden til anlegget gjøres. Kontroll gjøres av bland annet slamavskiller, renseanlegg, pumpekum/fordelingskum, peilerør, lufterør og utslippssted. Utforminga av avløpsanleggene kan variere i hvert enkelt anlegg. Vi tar bilder og fyller ut sjekkliste. Tilsynene gjøres kun utendørs og tar i gjennomsnitt 20-30 min.

Hva skjer etter tilsyn
Etter tilsynet gjør vi en vurdering om ditt avløpsanlegg oppfyller regelverkets krav. Denne vurderingen oppsummerer vi i en skriftlig tilsynsrapport som vi sender til deg. Hvis din avløpsløsning er i henhold til regelverket eller ikke får du brev om dette sammen med tilsynsrapporten. 

Det gjøres en vurdering i hvert enkelt sak. Dersom ditt avløpsanlegg vurderes å medfører allvorlig forurensning sender kommunen ut varsel om pålegg om utbedring av avløpsanlegget. Det gis da en tidsfrist for utbedring på mellom 1-3 år beroende på tiltakets størrelse. Dersom du har direkte utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig uten noen avløpsrensning er dette noe som Lyngen kommune prioritere og få ryddet opp i. Andre områden som Lyngen kommune prioriterer er felles avløpsanlegg, utslipp av forurenset avløpsvann til åpen terreng og klagesaker. Husk at det er søknadspliktig og etablere avløpsanlegg. 

Tilsynsgebyr
Private avløpsanlegg er den enkelte huseiers ansvar, og kommunens kostnader knyttet til saksbehandling er fullfinansiert av gebyrer. Gebyr per tilsyn er 2420 kr, og faktureres av Avfallsservice en gang per år. Gebyret er oppdelt på seks år, slik at en andel av tilsynsgebyret betales av hvert år over seks år. Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført.

Tilsynsgebyr omfatter blant annet:

 • planlegging av tilsynsområde
 • kartlegging av private avløpsanlegg
 • informasjon om tilsyn til anleggseiere
 • arkivsøk i kommunens arkiv etter utslippstillatelser og dokumentasjon om eiendommens avløpsanlegg
 • fysisk kontroll av avløpsanlegget
 • rapportskriving etter tilsyn
 • godkjenning av eiendommers avløpsanlegg
 • oppfølging av eiendommer uten godkjent avløpsanlegg

Tilbakemelding
Det gis mulighet for anleggseiere å gi tilbakemelding på utsendt tilsynsrapport og eventuell varsel om pålegg.

Hvis du har spørsmål ta kontakt
Anna Axiotou
E-post: anna.maria.axiotou@lyngen.kommune.no
Tlf: 400 28 545

Henvisning til lovverk

 • Forurensningsloven Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – Lovdata
 • Forurensningsforskriften kapitel 12 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) – Lovdata
 • Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, mindre avløpsanlegg, Lyngen kommune, Troms og Finnmark - Lovdata
 • Plan- og bygningsloven