Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bygning

Tiltak

Ved byggeplaner må man som hovedregel ha tillatelse fra kommunen før man setter i gang.

Framgangsmåte for søknad er avhengig av hvilken type tiltak det er.

Ny Bolig/fritidsbolig

Oppføring av bolig er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1, og tiltaket krever ansvarsrett for alle aktuelle ansvarsområder. Ved oppføring av bolig skal det også være en ansvarlig kontrollerende som foretar uavhengig kontroll. Dersom du skal føre opp ny bolig eller fritidsbolig må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Komplett søknad etter Pbl §20-3 og SAK10 kap.5:

 

Søknadsblankett med ansvarsrett for søker.

Blankett for ett-trinns søknad 5174 og 5175 for to-trinns søknad 5174 og 5151.

 

Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156. Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt.

 

Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000. Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater

 

Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)

 

Evt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand).

 

Gjennomføringsplan. Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Blankett 5185.

 

Søknad om ansvarsrett for prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med relevant dokumentasjon. Blankett 5181.

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE mm.

 

Evt søknad om dispensasjon. Krever begrunnelse jfr Pbl §19-1.

 

 

Signatur

SELVBYGGER

Du kan stå som ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseienom. Det betyr at du har personlig ansvarsrett for søknadspliktige byggetiltak. Du må sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven samt underliggende regleverk.

Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele, eller deler av arbeidet mens du har hjelp av firma til søknad og prosjektering av tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Videre må tiltaket være til eget bruk.

Se forøvrig i Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 for veiledning.

 

Ny boenhet

Etablering av ny boenhet er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1, og tiltaket krever ansvarsrett for alle aktuelle ansvarsområder. Dersom du skal etablere ny boenhet må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Komplett søknad etter Pbl §20-3 og SAK10 kap.5:

 

Søknadsblankett med ansvarsrett for søker.

Blankett for ett-trinns søknad 5174 og 5175 for to-trinns søknad 5174 og 5151.

 

Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156. Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt.

 

Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000. Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater

 

Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)

 

Evt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand).

 

Gjennomføringsplan. Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Blankett 5185.

 

Søknad om ansvarsrett for prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med relevant dokumentasjon. Blankett 5181.

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE mm.

 

Evt søknad om dispensasjon. Krever begrunnelse jfr Pbl §19-1.

 

 

Signatur

Garasje

Du kan bygge garasje på inntil 50 m2 uten å søke og uten å varsle naboen. Du har selv ansvar for å finne ut hva du har lov til å bygge på eiendommen din.

Prøv veiviseren for å finne ut hva du må undersøke før du kan bygge uten å søke. Spørsmålene i veiviseren gir svar på om du kan bygge uten å søke. Om du finner at du ikke trenger å søke må du melde fra til kommunen når garasjen er ferdig. Direktoratet for byggkvalitet sitt skjema 5188 kan benyttes. Husk å legge ved situasjonskart med inntegnet omriss av bygningen samt hvor mange meter det er til nabogrense og nærmeste bygning.

Dersom du finner at oppføring av garasjen vil være et søknadspliktig tiltak, avhenger garasjens størrelse og om den er frittliggende eller ikke om du som tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket eller om det er avhengig av en ansvarlig søker . 

Se plan- og bygningsloven §20-2 og byggesaksforskriften SAK10 kap.3.

Komplett søknad etter pbl §20-4 og SAK10 kap.5 

Enklere skjemaer for privatpersoner for mindre byggeprosjekter og veiledning finner du på direktoratet for byggkvalitet sine sider her .

 

Søknadsblankett uten ansvarsrett for søker, blankett 5153

 

Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156

 

Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000

 

Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE m.fl.

 

Evt. søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves begrunnet søknad, jfr Pbl §19-1.

 

Signatur

 

Dersom tiltaket ikke tilfredsstiller vilkår i henhold til Pbl § 20-4, er tiltaket sannsynligvis søknadspliktig etter Pbl § 20-3.

Komplett søknad etter Pbl §20-3 og SAK10 kap.5:

 

Søknadsblankett med ansvarsrett for søker.

Blankett for ett-trinns søknad 5174 og 5175 for to-trinns søknad 5174 og 5151.

 

Gjenpart nabovarsel, blankett 5155 og 5156. Dersom det søkes dispensasjoner skal varsles særskilt.

 

Situasjonsplan, målestokk 1:500 eller 1:1000. Skal være målsatt med avstand til vei, nabogrense nærmeste bygning, mm. Tiltaket skal plasseres ved målsetting av situasjonsplanen enten ved avstander eller koordinater

 

Tegninger/beskrivelse, målestokk 1:100 eller 1:200. Bruksareal (BRA) og Bebygd areal (BYA)

 

Evt samtykke for plassering av byggverk nærmere nabo (avstand).

 

Gjennomføringsplan. Plan med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. Blankett 5185.

 

Søknad om ansvarsrett for prosjekterende, utførende og uavhengig kontrollerende med relevant dokumentasjon. Blankett 5181.

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter, for eksempel Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, NVE mm.

 

Evt søknad om dispensasjon. Krever begrunnelse jfr Pbl §19-1.

 

 

Signatur

Godkjent avkjøring/adkomst til eiendommen, vann og avløp, skal være avklart før nye bygge- og delingssøknader tas opp til formell saksbehandling ihht Pbl.

Dersom garasjen skal føres opp som et tilbygg til eksisterende bebyggelse se under tilbygg.

 

Tilbygg

Under utarbeidelse

Påbygg

Under utarbeidelse

Fasadeendring

Under utarbeidelse

Bruksendring

Bruksendring innebærer at det foretas en endret bruk av arealer, eller endring/utvidelse i drift/virksomhet i bygninger, konstruksjoner eller anlegg.

Bruksendring vil for boligbygg feks være innredning av kjellerbod til kjellerstue. En bruksendring kan også være endring av forretningsdrift fra lager til renseri, eller endring i salg av vareslag som medfører vesentlig endret trafikk. Bruksendring er søknadspliktig jfr plan-og bygningsloven §20-1 d).

Hvis du ønsker å få gjennomført et tiltak som medfører bruksendring av boligen/bygningen din, må du søke om tillatelse. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå ansvarlig for tiltaket eller om tiltaket krever ansvarsretter kommer an på bruksendringens omfang.

Bruksendring som tiltakshaver selv kan søke om (pbl § 20-4)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet er søknadspliktig, men en slik bruksendring kan tiltakshaver selv stå ansvarlig for, jfr byggesaksforskriften SAK10 §3-1 c). Hoveddel i boligbygg vil feks være oppholdsrom, vaskerom, badstue, vindfang og tilleggsdel kan feks være boder, garasje og balkonger.

Vilkår:

 • Bruksendringen kan ikke gå ut på å etablere en egen selvstendig boenhet. Etablering av ny boenhet krever ansvarsretter jfr pbl §20-1
 • Bruksendringen må være i samsvar med plan– og bygningsloven
 • Bruksendringen må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder gjeldende arealformål

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bruksendringen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende regelverk.

Bruksendring for øvrig

Dersom bruksendringen ikke tilfredsstiller vilkårene over, er tiltaket søknadspliktig etter pbl §20-1 d) og innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse. Bruksendring for øvrig er søknadspliktig dvs dersom:

 • byggverk eller del av byggverk, tas i bruk eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
 • endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller
 • tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt (ikke innenfor en bruksenhet)

Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningslovens kapittel 22 og 23.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon se i artkkel om " Søknad om dispensasjon PDF document ODT document ".

Søknad skal inneholde:

 • Informasjon om utfylling av søknad finner du her.
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse oa, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan hentes ned fra Se eiendom eller kontakte oss for å få det oversendt.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven §21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§20-1 og 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra bygningsdelen i loven, omfattes av fristen. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (pbl §21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter §20-4. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.

Driftsbygning i landbruket

Under utarbeidelse

Naust

Under utarbeidelse

Midlertidige tiltak

Under utarbeidelse

Riving av bygg

Riving av bygninger

Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknadspliktige rivetiltak

Alle andre tiltak som skal rives er søknadspliktige og husk av det ved riving av bygninger med bruksareal (BRA) over 100 m2 skal utarbeides en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, jfr pbl §29-8 og Byggteknisk forskrift (TEK10) §§9-6, 9-7, 9-8 og 9-9.

Tiltak som er søknadspliktige ihht pbl §20-4 kan du rive selv.  Det gjelder frittliggende garasje og uthus i en etasje mindre enn 50 m2 grunnflate og mindre bygninger knyttet til jordbruk, skogbruk eller reindrift.

For andre rivetiltak kreves det at du knytter til deg ansvarlige foretak på samme måte som for bygging.

Dersom en bygning skal rives for å gi plass til en ny bygning, søkes det om riving samtidig som det søkes om oppføring av nytt bygg.

Riving unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften (SAK10) §4-1 lister opp tiltak som er unntatt fra søknadsplikt når det gjelder riving. Dette innebærer riving av mindre frittliggende bygning som ikke er benyttet til beboelse og hvor hverken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 er unntatt søknadsplikt. Det samme er tilfellet ved riving av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde. Det er imidlertid en forutsetning av riving av ikke er i strid med øvrige bestemmelser i pbl.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon under " Søknad om dispensasjon" PDF document ODT document .
 
Søknad skal inneholde:
 • Informasjon om fullstendig utfylt søknad ifht pbl §20-4 finner du her PDF document ODT document  og ifht §20-1 finner du her PDF document ODT document .
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse oa, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du hente ned fra Se eiendom eller kontakte oss for å få det oversendt.

Saksbehandlingstid
Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven §21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§20-1 og 20-4. Søknader som innebærer dispensasjon fra bygningsdelen i loven, omfattes av fristen. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (pbl §21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter §20-4. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.

Utebod/uthus

Under utarbeidelse

Terrenginngrep og masseuttak

Terrenginngrep og masseuttak

Hvorvidt terrenginngrep og masseuttak er søknadspliktig eller ikke, avhenger av omfanget av terrenginngrepet.

Mindre terrenginngrep

Mindre terrenginngrep er i utgangspunktet unntatt søknadsplikt, men følgende vilkår gjelder for at terrenginngrepet er unntatt søknadsplikt:

 • Tiltaket fører ikke til mer enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
 • Tiltaket fører ikke til mer enn 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk
 • Tiltaket fører ikke til mer enn 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke – eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse.
 • Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 2 meter.
 • Tiltaket må ikke være til hinder for sikten i frisiktsoner mot veg
 • Tiltaket må ikke være i strid med plan– og bygningsloven
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Her vises til byggesaksforskriften §4-1 d) nr. 7. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at terrenginngrepet er i overensstemmelse med kravene i plan– og bygningslovgivningen (pbl).

Mindre terrenginngrep er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom terrenginngrepene ikke tilfredsstiller vilkårene som nevnt over, er tiltaket søknadspliktig etter pbl §20-1.

Vesentlige terrenginngrep og masseuttak inntil 5000 m3

Terrenginngrep som ikke tilfredsstiller vilkårene for mindre terrenginngrep er alltid søknadspliktige, og er belagt med ansvarsretter jfr pbl §20-1 k). Dette gjelder også masseuttak til husbehov.

Gjennomføring av vesentlige terrenginngrep krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder jfr pbl §20-1 annet ledd. Dersom du skal utføre vesentlige terrenginngrep må du derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse. Om ansvar i byggesaker, se plan- og bygningsloven kapittel 22 og 23.

Masseuttak som defineres som vesentlig terrenginngrep, er søknadspliktig etter pbl §20-1 k) for uttak inntil 5000 m3.

Sammen med en søknad om vesentlig terrenginngrep/masseuttak skal det ligge en driftsplan. Driftsplanen utarbeides ihht veileder til Mineralloven. Ved vurdering av søknad vil følgende kriterier vektlegges:

 • Forurensning, inkl støy- og støvproblematikk
 • Atkomstmuligheter, kryssløsninger og bruk av offentlig vei
 • Driftstider
 • Bunnkote for uttak av løsmasser
 • Høyde og form på terrenget
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Etterbruk
 • Ansvarsretter

Dersom grunnen vurderes til å være ustabil, uttaket skal skje i eller ved sårbare områder og/eller dersom uttak vil innebære et ekstraordinært faremoment for omgivelsene, vil kommunen sette krav til at det utarbeides plan før uttak kan starte (jfr pbl §12-1).

Masseuttak over 5000m3

For masseuttak over 5000 m3 vil det uansett være krav om det utarbeides plan før uttak kan starte (jfr pbl §12-1).

Mer informasjon om råstoffutvinning i Lyngen kommune finner du i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel (kap 2.6).

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kapittel 19 regulerer dette forholdet. 

Søknad skal inneholde:

 • Informasjon om utfylling av søknad finner du her.
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
 • Terrengprofil(er) i målestokk
 • Driftsplan
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon oa, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du hente ned fra Se eiendom eller kontakt oss for å få det oversendt.

Saksbehandlingstid

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven §21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter §§20-1 og 20-4. Søknader som innebærer dispensasjon fra bygningsdelen i loven, omfattes av fristen. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (pbl §21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Saksbehandlingsfristen på 3 uker gjelder også for behandling av søknader etter §20-4. Men for slike tiltak kan ikke tiltaket settes i verk uten å avvente kommunens vedtak i saken.

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 13. mars 2019
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk