Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2018».

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under og søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

Informasjon om tilskuddsordningen finnes på Bufdir sin nettside:

www.bufetat.no/bufdir/tilskudd

Søkere må sette seg inn i rundskrivet og veileder for 2018 for tilskuddsordningen.
Det er elektronisk søknadsprosedyre og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsprosedyre på Altinn.

Søknadsfrist er 8.desember